DNA

Den utro­li­ge in­struk­sjons­boka som lig­ger in­ne i cel­le­ne våre.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Anatomi Litt Av Hvert Om Anatomi -

DNA er et sam­men­satt mo­le­kyl som be­står av kje­der av fire uli­ke bygge­stei­ner kalt nuk­le­oti­der. Se­kven­sen med nuk­le­oti­der opp­trer som en kode og in­stru­erer cel­len til å lage vis­se pro­tei­ner til vis­se ti­der. Det­te dri­ver den bio­lo­gis­ke pro­ses­sen i kroppen. Det fin­nes DNA in­ne i de fles­te cel­le­ne, og det vi­dere­fø­res fra for­eld­re til barn. Va­ria­sjo­ner i se­kven­sen fø­rer til uli­ke kjenne­tegn, f.eks. øye­far­ge el­ler blod­type, og det kan også føre til gen­etis­ke for­styr­rel­ser som f.eks. cys­tisk fib­ro­se. Læ­rer vi mer om DNA-ET, kan gen­etis­ke for­styr­rel­ser i fram­ti­den be­hand­les med «per­son­lig» medi­sin som er spe­sial­til­pas­set for ditt DNA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.