NYHET fra Ora­ge

Ny Vitenskap - - Forside - NY VITENSKAP OM KROPPEN 2

I den­ne boka om kroppen blir vi bed­re kjent med hvil­ke medi­sins­ke fram­skritt vi­ten­ska­pen har gjort in­nen både fy­sisk og psy­kisk helse. Du vil la­ere mas­se om søvn og søvn­forsk­ning, krop­pens na­tur­li­ge re­spons på fare og alle san­se­ne du ikke ten­ker på at du har. Her får du for­kla­rin­ger du ald­ri har sett, og vi ut­fors­ker men­neske­krop­pen slik det ald­ri er gjort. Boka har il­lust­ra­sjo­ner av krop­pens ana­to­mi, de­tal­jer­te fo­to­gra­fi­er, enk­le for­kla­rin­ger og masse­vis av fa­sci­ne­ren­de fak­ta. Viss­te du for ek­sem­pel at det fin­nes en navn­gitt fobi mot å set­te fast pea­nøtt­smør i ga­nen?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.