Kald skul­der …

Ny Vitenskap - - Innhold -

Nå midt i vin­ter­halv­året er det lett å fry­se. Sa­er­lig når det har va­ert mildt en lang pe­rio­de og det plut­se­lig blir kaldt. Da blir det på en måte så eks­tra kaldt. El­ler blir det egent­lig det? Alle na­tur­vi­te­re er jo raskt på ba­nen og for­mid­ler at det­te er umu­lig. Mi­nus 20 er mi­nus uan­sett og det er hver­ken mer el­ler mind­re kaldt, slik er det bare… El­ler er det så en­kelt? De som har gått i fjel­let med telt om vin­te­ren har kjent det på kroppen, at man ser ut til fry­se mest de førs­te da­ge­ne. Etter hvert ven­ner vi oss til kul­da, hø­rer vi ofte. Men det er fak­tisk noe an­net som skjer som man­ge kan­skje ikke ten­ker over. Når vi spi­ser mat er kroppen ute etter å få na­e­ring sies det, men kroppen er først og fremst ute etter ener­gi. Alt vi gjør kre­ver ener­gi. Den­ne pro­ses­sen sty­res av for­skjel­li­ge en­zym­ba­ser­te pro­ses­ser. Og kroppen vår kan vel­ge hvor mye av ener­gi­en som går til var­me di­rek­te, gjø­res klar til bruk og ikke minst hvor mye som lag­res som ener­gi, der fett er vel­dig god energi­lag­ring.

For­skjel­lig men­nes­ker har in­di­vi­du­el­le «inn­stil­lin­ger» av dis­se pro­ses­se­ne. Vi sier jo sta­dig «han kan jo spi­se hva som lest uten å leg­ge på seg» og da stem­mer det an­ta­ke­lig. Ved­kom­men­des «inn­stil­lin­ger» er da at vel­dig lite av ener­gi­en lag­res, og at det mes­te av mat­inn­ta­ket gjø­res om til var­me og ener­gi som bru­kes med en gang. For­bren­nings­nivå er med and­re ord høyt.

Det vir­ke­lig in­ter­es­san­te er at tem­pe­ra­tu­ren uten­for kroppen på­vir­ker det­te. Hy­po­tha­lamus, en sen­tral del av vår hjer­ne og som ut­gjør kun ca 1 % av hjer­nen, blir også kalt for krop­pens ter­mo­stat. Kroppen vår pro­du­se­rer stof­fet Tyrok­sin som er et en­zym som re­gu­le­rer hvor mye av det vi spi­ser som går til varme­pro­duk­sjon, men det er en gans­ke treg pro­sess.

På en van­lig dag, når vi er ute og in­ne vek­sels­vis, så blir det in­gen sa­er­lig end­ring på for­de­lin­gen av det vi spi­ser som går til hen­holds­vis var­me, ener­gi el­ler lag­ring. Men der­som vi er len­ge ute i kaldt va­er, over fle­re da­ger, så vil rett og slett kroppen pro­du­se­re mer Tyrok­sin. Da for­står Hy­po­tha­lamus at den må end­re litt på inn­stil­lin­ge­ne slik at mer av det vi spi­ser går til var­me og kan­skje også bru­ke noe av det som er lag­ret (fet­tet for å hol­de var­men). Og da jus­te­rer vi alt­så på vår egen varme­ovn litt kraf­ti­ge­re.

Så det er fak­tisk slik at selv om 20 gra­der fort­satt er det sam­me, så tå­ler vi det mye bed­re over tid for­di vi selv var­mer oss opp mer in­nen­fra! Sne­dig, ikke sant? Så nes­te gang, velg telt­tur om vin­te­ren så slip­per du å fry­se! Kal­de skuld­re hjel­per det nok der­imot ikke mot. Det får vi løse på and­re må­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.