Kja­ere le­ser!

Ny Vitenskap - - Velkommen -

Å høre de vel­kjen­te, fen­gen­de to­ne­ne til

Baloo som syn­ger Ta li­vet som det fal­ler seg ak­ko­pag­nert av et fullt or­kes­ter, send­te frys­nin­ger ned­over rygg­ra­den da jeg så den nå ny­lig. Den nye Jun­gel­bo­ken­fil­men ser og hø­res like glatt og ma­jes­te­tisk ut som den ori­gi­na­le må ha vir­ket til­ba­ke i 1967. Nå skal en helt ny ge­ne­ra­sjon få opp­le­ve Rudy­ard Ki­plings for­tel­ling iscene­satt med ani­mer­te jun­gel­dyr og en le­ven­de gutt. Det gle­der en Dis­ney­fa­n­a­ti­ker. His­to­ri­en er den sam­me og hand­ler om frykt, makt, sø­ken etter egen iden­ti­tet og kam­pen for det man tror på. I det­te num­me­ret av Ny Vi­ten­skap kan du ut­fors­ke de vir­ke­li­ge hem­me­lig­he­te­ne i ver­dens tro­pis­ke sko­ger.

En an­nen film som har va­ert ak­tu­ell den­ne vår­en, er Bat­man V Su­per­man: Dawn of Ju­s­tice. Si­den jeg har to gut­ter i barne­skole­al­der blir jeg jevn­lig eks­po­nert for sci­fi og su­per­hel­ter og til høs­ten kom­mer hele Mar­vel­uni­ver­set til Oslo Spekt­rum. Det blir et spek­ta­ku­la­ert show, og bil­let­te­ne er al­le­re­de sik­ret. I det­te num­me­ret har vi greid å kom­bi­ne­re både span­tex og su­per­kref­ter med vi­ten­skap og teknologi. Vi har lik­nin­ger som for­kla­rer hvor­for Gwen Sta­cy ikke klar­te seg, sann­he­ten om vir­ke­lig­he­tens Iron­man­drakt og fy­sik­ken bak det å fal­le ned fra en byg­ning. Et lite hint: Det går ikke bra for vår kappe­kled­de helt.

Det er fa­sci­ne­ren­de å av­dek­ke sann­he­ten bak våre fa­vo­ritt­fil­mer, og vi stop­per ikke der. I det­te num­me­rets his­to­rie­ar­tik­kel pre­sen­te­rer vi de vir­ke­li­ge Pi­ra­tes of the Ca­ribbean. Jeg er glad for å rap­por­te­re at slik vi ser John­ny Depp som sjø­rø­ver, er ikke langt unna de vir­ke­li­ge rom­drik­ken­de kjelt­rin­ge­ne som hel­ler vil lure sjø­menn til å for­tel­le hvor skat­ten er enn å sli­te for ar­bei­det selv. I til­legg har vi en helt spe­si­ell ar­tik­kel som be­skri­ver hvor­dan fors­ker­ne job­ber for at vi skal leve len­ger og sam­ti­dig be­va­re god helse. Om det­te er vel an­vend­te forsk­nings­mid­ler er en lang dis­ku­sjon, og vil vi vir­ke­lig leve evig?

La oss ta Baloos bud­skap til oss, la oss ta li­vet som det fal­ler seg og gi blaf­fen i be­kym­rin­ger og strev!

Med det øns­ker jeg deg fort­satt god som­mer og god les­ning!

«La oss ta Baloos bud­skap til oss, la oss ta li­vet som det fal­ler seg og gi blaf­fen i

be­kym­rin­ger og strev!»

REDAKTØR Li­ne Ther­kel­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.