Som­mer­und­rin­ger

Ny Vitenskap - - Innhold -

Det er så utro­lig dei­lig med som­mer – med var­me, sol og ba­ding! Men hvor­for blir vi egent­lig sol­bren­te, og hvor­dan be­skyt­ter egent­lig dy­re­ne seg når so­la er som ster­kest? De har jo ikke kule sol­bril­ler i årets hip­pes­te fa­song el­ler sol­krem til å be­skyt­te seg med.

Som­me­ren er også høy­se­song for und­ring, både for barn og voks­ne. Det er ar­tig å und­res litt når man er i fe­rie­mo­dus på stran­da med bar­na på and­re uka på rad, og man lu­rer på om man skal ta et bad til før da­gen er omme el­ler ikke.

Nes­te gang du lig­ger på stran­da og kjen­ner sand­kor­ne­ne mel­lom taer­ne dine, tenk da på at det er fle­re stjer­ner og pla­ne­ter i ver­dens­rom­met enn det er sand­korn på ver­dens stren­der. Ja, det har fors­ke­re reg­net ut, men det er jo nes­ten ikke til å fat­te. Og når du en­de­lig fø­ler at van­net er varmt nok til noe len­ger enn en duk­kert, så kan du opp­le­ve at hud­en blir skruk­ke­te. Det skyl­des at hud­en tar til seg litt vann som en svamp. Men hva er egent­lig hen­sik­ten med det? Jo, det for­bed­rer ev­nen til å gri­pe våte ting. Det kan jo va­ere lurt at hen­de­ne ikke glip­per når du skal gå opp bade­sti­gen el­ler ta noe kaldt å drik­ke (som er litt vått på ut­si­den på grunn av kon­dens) når du kom­mer opp av van­net. Og når vi har tør­ket oss etter ba­det, er det tid for sol­krem. Det­te be­skyt­ter oss mot sol­strå­le­ne fra vår gi­gan­tis­ke stjer­ne, strå­ler som star­ter med ca. 6000 gra­der fra so­las over­fla­te og tar ca. og et halvt mi­nutt før de tref­fer hud­en vår. Og det er det for­skjell på oss; noen har mør­ke­re pig­men­ter i hud­en og blir mind­re sol­bren­te av dis­se strå­le­ne. 90 % av sol­strå­le­ne er det vi kal­ler UVA, men de er ikke så pro­ble­ma­tis­ke, for de tren­ger ikke inn i hud­en. Og UVC stop­pes i atmos­fa­eren, så det er UVB- strå­le­ne vi smø­rer oss mot. Men dis­se strå­le­ne gir også pro­duk­sjon av vi­ta­min D som er po­si­tivt i be­gren­set meng­de.

Tenk om vi had­de va­ert som flod­hes­ten. Den skil­ler ut en egen sol­krem, en ly­se­rød va­eske som be­skyt­ter hud­en dens. I til­legg be­skyt­ter den seg ved å dek­ke seg med søle. Sist­nevn­te kan jo vi for så vidt også gjø­re, men det er vel ikke noe som slår helt an i fa­mi­li­en?

Da er det bed­re å set­te seg ned og ta fram de søte, røde jord­ba­ere­ne. Med flø­te og suk­ker, da kom­mer som­mer­fø­lel­sen. Viss­te du at jord­ba­e­ret egent­lig er en opp­svul­met bloms­ter­bunn med bit­te små jord­baer­frø som bo­ta­nisk sett er nøt­ter? Og mens du ny­ter strand­ma­ten, så lu­rer du kan­skje på hvor­dan den flua som ak­ku­rat sat­te seg inn­un­der pa­ra­sol­len, kan stå opp ned når den nett­opp fløy rik­tig vei? Fors­ke­re har stu­dert det­te med spe­sial­ka­me­ra­er og fun­net ut at flu­ene løf­ter fram­bei­na over ho­det og tar en halv bak­lengs sal­to slik at de and­re fire bei­na også fes­ter seg i ta­ket, rett før de lan­der. Kan­skje en mor­som kon­kur­ran­se i tel­tet i som­mer?

Uan­sett om det blir man­ge spørs­mål fra iv­ri­ge unge el­ler and­re i som­mer, så reg­ner jeg med at du som le­ser den­ne som­mer­ut­ga­ven, fin­ner mye å gle­de deg over. Det er spen­nen­de å vite litt mer!

Geir Endre­gard

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.