Vir­ke­lig­he­tens hobbi­ter

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

En bit­te li­ten men­neske­art ble ut­ryd­det for 50 000 år si­den, og vi kan ha skyl­den.

Vir­ke­lig­he­tens hobbi­ter lev­de fak­tisk langt fra Hob­sys­sel i Mid­gard: De holdt til i In­do­ne­sia, og de var mye mer in­ter­es­sert i stein­verk­tøy enn en ma­gisk ring. I 2003 ble lev­nin­ger etter en li­ten men­neske­art fun­net seks me­ter un­der Liang Bua-grot­ten på øya Flo­res. Ar­ten har fått det ofi­si­el­le nav­net Ho­mo flo­re­si­en­sis, men blir po­pu­la­ert kalt «hobbi­ter» på grunn av stør­rel­sen. En fullt ut­vokst vok­sen ble bare litt over en me­ter høy.

Da fun­net ble gjort, trod­de man at ar­ten ble ut­ryd­det for 12 000 år si­den, de kun­ne alt­så ha levd sam­ti­dig med det mo­der­ne men­nes­ket, Ho­mo sa­pi­ens. Vi­ten­ska­pe­lig da­te­ring av bein­res­ter, av­lei­rin­ger i om­rå­det om­kring og stein­verk­tøy som hobbi­te­ne bruk­te, har nå av­slørt at de for­svant mye tid­li­ge­re, for om­trent 50 000 år si­den.

Man vet ennå ikke nøy­ak­tig hvor­for de ble ut­ryd­det, men fors­ker­ne bak stu­di­en tror at vi kan ha va­ert inn­blan­det i de­res un­der­gang. De for­svant om­trent på den ti­den da Ho­mo sa­pi­ens duk­ket opp i In­do­ne­sia, og si­den vi var mye stør­re, er det sann­syn­lig at vi vil­le ha ut­kon­kur­rert dem i jak­ten på mat, res­sur­ser og land. Det fin­nes imid­ler­tid ikke noe re­elt be­vis for at hobbi­te­ne fak­tisk møt­te mo­der­ne men­nes­ker, så mys­te­ri­et om hvor­for de for­svant, er fort­satt uløst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.