TRUS­SE­LEN FRA ANTIBIOTIKARESISTENS

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Det på­går et kapp­løp for å for­hind­re den størs­te helse­kri­sen i men­nes­kets historie.

Alex­an­der Fle­ming, man­nen som opp­da­get det al­ler førs­te anti­bio­ti­ku­met, døde for 61 år si­den. Nå er det man­ge som fryk­ter at hans bane­bry­ten­de ar­beid blir helt øde­lagt. Mis­bruk og over­me­di­si­ne­ring av anti­bio­ti­ka har ført til at fle­re syk­doms-fram­kal­len­de bak­te­ri­er har ut­vik­let re­sis­tens mot dem, og gjort det sta­dig vans­ke­li­ge­re å for­hind­re og be­hand­le in­fek­sjo­ner. «Det er an­slått at in­nen 2050 vil ti mil­lio­ner men­nes­ker dø år­lig av in­fek­sjo­ner som er anti­mikro­bisk re­sis­ten­te», sier dr. Matt Hutch­ings, en anti­bio­tika­eks­pert fra Uni­ver­sity of East Ang­lia. «Det­te vil over­sti­ge an­tall men­nes­ker som dør av kreft og de fles­te and­re syk­dom­mer.»

På grunn av den­ne trus­se­len er det vik­ti­ge­re enn noen­sin­ne for fors­ke­re å fin­ne nye anti­bio­ti­ka, men dess­ver­re er de sva­ert tid­kre­ven­de, kost­ba­re og vans­ke­li­ge å de­sig­ne. «De fles­te anti­bio­ti­ka vi bru­ker på men­nes­ker, kom­mer fra jord­bak­te­ri­er og ble opp­da­get for mer enn 60 år si­den», sier dr. Hutch­ings. «Den gode ny­he­ten er at vi vet at det fin­nes ti-, om ikke hund­re- el­ler tu­sen­talls na­tur­li­ge pro­duk­ter som ven­ter på å bli opp­da­get, vi tren­ger bare fi­nan­sie­ring fra re­gje­rin­ger el­ler lege­mid­del­fir­ma­er så vi kan dra ut og fin­ne dem. Tro­lig vil én pro­sent el­ler mind­re av alle anti­bio­ti­ka vi opp­da­ger, kla­re seg gjen­nom kli­nis­ke for­søk, så vi er nødt til å opp­da­ge så man­ge nye anti­bio­tis­ke mo­le­ky­ler som mu­lig.»

Dr. Hutch­ings le­der et bane­bry­ten­de forsk­nings-pro­sjekt som gjør nett­opp det, og har vendt seg til sør­afri­kans­ke blad­sk­ja­erer­maur for å få hjelp. Mau­ren har dan­net et sym­bio­tisk for­hold med den anti­bio­tika­pro­du­se­ren­de bak­te­ri­en som le­ver uten­på krop­pen dens. «Mau­ren gir bak­te­ri­e­ne na­e­ring gjen­nom spe­si­el­le kjert­ler og bru­ker de bak­te­ri­el­le anti­bio­ti­ka­ene som be­skyt­tel­se mot syk­dom. Dis­se anti­bio­ti­ka­ene er helt nye for vi­ten­ska­pen og medi­si­nen, og vi hå­per at noen av dem kan ut­vik­les til lege­mid­ler i lø­pet av de nes­te ti til fem­ten åre­ne.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.