Ver­dens førs­te fø­rer­løse løps­bil

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Selv­sty­ren­de kjøre­tøy be­gyn­ner al­le­re­de å in­va­de­re vei­ene våre, så det var bare et tids­spørs­mål før de også be­gyn­te å duk­ke opp på ra­cer­ba­ne­ne. Ro­bo­race er en kon­kur­ran­se der elek­tris­ke bi­ler vil fare rundt ba­nen ved å bru­ke selv­kjø­ren­de teknologi. Den førs­te del­ta­ke­ren er den fu­tu­ris­tisk ut­se­en­de Ro­bo­car. Den er pro­du­sert av de­sig­ner Da­ni­el Si­mon, som har job­bet på fil­mer som

og Kjø­re­tøy­ets lave pro­fil for­bed­rer den aero­dy­na­mis­ke yte­ev­nen og gjør det mu­lig å opp­nå has­tig­he­ter på over 300 kilo­me­ter per time.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.