Ter­mit­ter er na­tu­rens top­p­in­ge­ni­ø­rer

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

En ny stu­die om ter­mit­ters bygge­tek­nik­ker har fått fors­ke­re til å ut­nev­ne in­sek­te­ne til den na­tur­li­ge ver­dens top­p­in­ge­ni­ø­rer. Det var al­le­re­de kjent at de byg­ger sine enor­me jord­hau­ger av jord og sand­korn som de smel­ter sam­men med fuk­tig­het for å lage «mur­stei­ner». Det in­dis­ke vi­ten­skaps­in­sti­tut­tet i Ban­ga­lo­re har imid­ler­tid fun­net ut at når de byg­ger, vel­ger de mål­be­visst de fi­nes­te kor­ne­ne som kan pak­kes tet­te­re sam­men og dan­ne su­per­s­ter­ke struk­tu­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.