Liv på Mars

Ny Vitenskap - - Innhold -

Vi fort­set­ter å ut­fors­ke den røde pla­ne­ten. Blir det mu­lig å bo­set­te seg der?

Isep­tem­ber 2016 an­non­ser­te SpaceX-grunn­leg­ger Elon Musk en dris­tig plan for å ko­lo­ni­se­re Mars med men­nes­ker. Det skap­te over­skrif­ter over hele ver­den og har gjort at ut­sik­ten for ut­forsk­ning av Mars sta­dig ser ly­se­re ut.

I dag er Mars en ufrukt­bar og ugjest­mild ver­den. Med en atmos­fa­ere be­stå­en­de av 95 pro­sent kar­bon­di­ok­sid, tem­pe­ra­tu­rer så lave som -153 gra­der og ikke noe mag­net­felt, er det ikke ak­ku­rat et be­boe­lig sted. Men en som­mer­dag kan det bli 20 gra­der cel­si­us ved ekva­to­ren, og vi er gans­ke sik­re på at Mars had­de sto­re meng­der vann for fle­re mil­li­ar­der år si­den. Vi fin­ner be­vis på det­te ved å stu­de­re det som lik­ner da­ler for­met av el­ver, tom­me inn­sjø­er og tid­li­ge­re kyst­lin­jer.

Det sto­re ube­svar­te spørs­må­let om Mars er hvor­vidt liv kan ha ek­sis­tert der, og om det fort­satt gjør det. Det er uklart hvor len­ge pla­ne­ten had­de over­flate­vann, og det er ikke sik­kert det var len­ge nok til at liv kun­ne opp­stå. Men det er mu­lig at pri­mi­tivt, mikro­bi­elt liv kan ha ruk­ket å bli dan­net.

To kom­men­de opp­drag – den euro­pe­is­ke ExoMars 2020-ro­ve­ren og den ame­ri­kans­ke Mars 2020-ro­ve­ren – vil for­sø­ke å be­sva­re dis­se spørs­må­le­ne. Dis­se to ro­ver­ne er spen­nen­de for­lø­pe­re til det som ser ut til å bli en aera med søke­lys på ut­forsk­nin­gen av Mars.

NASA job­ber for ti­den med en ra­kett og et nytt rom­skip som skal ta men­nes­ker til Mars i 2030åre­ne. Må­let er å frem­me den men­nes­ke­li­ge ut­forsk­nin­gen av ver­dens­rom­met og kan­skje lage en per­ma­nent base på Mars.

Så kom Musk i sep­tem­ber 2016. Han for­tal­te at han job­ber med en kjem­pe­ra­kett som fra 2020tal­let vil be­gyn­ne å sen­de men­nes­ker til Mars, 100 styk­ker om gan­gen, med mål om å bo­set­te én mil­lion men­nes­ker der in­nen ut­gan­gen av år­hundre­skif­tet.

Mars er i vin­den, og der­som det ikke har va­ert liv der før, så vil det bli det snart: Men­nes­ke­ne er snart på vei til Den røde pla­ne­ten.

En kort historie om Mars – pla­ne­ten som har va­ert be­boe­lig 4,5 MIL­LI­AR­DER ÅR SI­DEN Dan­nel­se Pla­ne­ten Mars blir dan­net sam­ti­dig som de and­re stein­pla­ne­te­ne i sol­sys­te­met. 4,5–4,1 MRD. ÅR SI­DEN Pre­noa­chi­um En lite kjent pe­rio­de i Mars’ historie da...

Mars før og nå Hvor­dan har den røde pla­ne­ten end­ret seg de sis­te fi­re mil­li­ar­der år? Kyst Fors­ke­re har ny­lig ob­ser­vert noe som lik­ner på gam­le kyst­lin­jer på Mars. «Vi er gans­ke sik­re på at Mars had­de sto­re meng­der vann» Vann Tid­li­ge­re var det tykk...

Ro­ve­ren Mars 2020 vil lete et­ter tegn på mikro­bi­elt liv på Den røde pla­ne­ten.

In­tet mag­net­felt Uten et mag­net­felt blir over­fla­ten på Mars ut­satt for in­tens sol og kos­misk strå­ling. Tynn atmos­fa­ere I dag har Mars en for­holds­vis tynn atmos­fa­ere. Det­te gir for lavt trykk på over­fla­ten til at fly­ten­de vann kan ek­sis­te­re der. In­tet...

I DAG Nå­ti­den Mars er nå en kald og øde ver­den hvor kun små res­ter av den opp­rin­ne­li­ge vann­be­hold­nin­gen er igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.