His­to­ri­en bak li­vet på Jor­da

Ny Vitenskap - - Innhold -

Bli med på en rei­se fra vår pla­nets fød­sel til nå­ti­den og fram­over.

En tids­lin­je

for Jor­da

De vik­tigs­te hen­del­se­ne i vår pla­nets for­tid,

nåtid og fram­tid.

4,6 mil­li­ar­der år si­den Jor­da blir dan­net mens sol­sys­te­met be­gyn­ner å ta form fra sky­er av støv og gass som om­gir den unge Sola.

For­tid Fram­tid 4 mil­li­ar­der år An­dro­me­da­ga­lak­sen

kol­li­de­rer med Melke­vei­ga­lak­sen, men det er uklart hvor­vidt

det­te vil på­vir­ke sol­sys­te­met vårt – bort­sett fra å se vak­kert

ut på natte­him­me­len. 4,5 mil­li­ar­der år si­den Må­nen blir dan­net.

4 til 3,8 mil­li­ar­der år

si­den As­te­roi­der og ko­me­ter reg­ner ned mot Jor­da i sto­re meng­der. Pe­rio­den kal­les Det sene, tun­ge bom­bar­de­men­tet. 3,4 mil­li­ar­der år si­den 3 mil­li­ar­der år Foto­syn­te­sen be­gyn­ner ved at si­den

tid­li­ge mikro­or­ga­nis­mer Plate­tek­to­nikk bru­ker ener­gi fra sol­lys for å be­gyn­ner på Jor­da om­dan­ne mo­le­ky­ler til suk­ker. ved at over­fla­ten blir

delt i gi­gan­tis­ke 3,5 mil­li­ar­der år si­den

stein­pla­ter. Vi kal­ler Den elds­te kjen­te for­men for liv Jor­das førs­te opp­står – en en­cel­let mikro­or­ga­nis­me. kon­ti­nent for «Ur». Det er uklart om li­vet be­gyn­te på hav­bun­nen, i åpent vann el­ler på land. 500 mil­lio­ner år

si­den

Noen dyr går over til land. De førs­te som

gjør det­te, er «eut­hy­car­ci­no­i­der», som er den evo­lu­sjo­na­ere kob­lin­gen mel­lom kreps­dyr og in­sek­ter. 250 mil­lio­ner

år si­den

I kjøl­van­net av en masse­ut­ryd­del­se duk­ker di­no­sau­re­ne opp og hers­ker over Jor­da i over 200

mil­lio­ner år.

500 mil­lio­ner år So­las tem­pe­ra­tur øker nok

til å ør­ken­leg­ge meste­par­ten av Jor­das over­fla­te. I lø­pet av de nes­te få mil­li­ar­der åre­ne vil de

størs­te gjen­va­eren­de or­ga­nis­me­ne på Jor­da dø ut, slik at bare in­sek­ter og

bak­te­ri­er er igjen. 535 mil­lio­ner år si­den Den kam­bris­ke eks­plo­sjo­nen star­ter. Det­te er en til­syne­la­ten­de kort evo­lu­sjo­na­er hen­del­se da de fles­te sto­re dyre­grup­pe­ne duk­ket

opp for førs­te gang. Den var­te bare i 25 mil­lio­ner år. Grun­nen til «eks­plo­sjo­nen» er ukjent, men at dy­re­ne da had­de fått har­de­re

skall, vil ha bi­dratt til bed­re fos­sil­dan­nel­se, som kan hjel­pe

oss med å fin­ne sva­ret. 65 mil­lio­ner år si­den Di­no­sau­re­ne (sam­men med pte­ro­sau­rer og gi­gan­tis­ke hav­rep­ti­ler) blir ut­slet­tet da en as­te­roi­de tref­fer Jor­da. Det

kal­les kritt-pa­le­ogenut­ryd­del­sen. Det­te gjør at patte­dyr til slutt kan hers­ke

over pla­ne­ten. 100 000 år fram i tid Sta­tis­tisk sett er det sann­syn­lig at en stor

as­te­roi­de el­ler en su­per­vul­kan har ut­slet­tet meste­par­ten av li­vet på Jor­da in­nen den­ne ti­den.

2,4 mil­li­ar­der år si­den

Det kom­mer ok­sy­gen i atmos­fa­eren for­di bak­te­ri­er be­gyn­ner å pro­du­se­re gas­sen som nå er av­gjø­ren­de for selve li­vet. Den­ne hen­del­sen er kjent som

Den sto­re ok­si­da­sjo­nen.

2 mil­li­ar­der år si­den Eu­ka­ryo­ter – cel­ler som har celle­kjer­ne,

mi­to­kond­ri­er og mem­bra­ner – be­gyn­ner å duk­ke opp på plan­ten vår. 650 mil­lio­ner år si­den Den førs­te kom­plek­se livs­for­men ble til på Jor­da. Det var mest sann­syn­lig

ma­ne­ter. 60 mil­lio­ner

år si­den

De elds­te kjen­te

pri­ma­te­ne ut­vik­ler seg i den var­me og fuk­ti­ge regn­sko­gen i

Asia. 2000 år fram i tid Is­dek­ket på Grøn­land smel­ter

og fø­rer til at hav­ni­vå­et sti­ger dramatisk over

hele ver­den.

900 mil­lio­ner år si­den Fler­cel­let liv ut­vik­ler seg for førs­te gang, men in­gen vet egent­lig hvor­dan det­te skjed­de.

Å fin­ne sva­ret kan kan­skje hjel­pe oss med å fin­ne liv and­re

ste­der i uni­ver­set. 7 mil­lio­ner år

si­den

Den førs­te ho­mi­ni­den,

vår tid­ligs­te for­far, duk­ker opp. Den kal­les Sa­he­l­an­thro­pus

tcha­den­sis. 2,3 mil­li­ar­der år si­den Man­ge­len på vul­kansk ak­ti­vi­tet får pla­ne­ten vår til å fry­se over og bli en «snø­ball­klo­de». 1,5 mil­li­ar­der

år si­den Eu­ka­ryo­te­ne de­ler seg inn i tre grup­per som med ti­den gir opp­hav til plan­ter,

sopp og dyr.

200 000 år si­den En­de­lig, et­ter gans­ke lang tid, duk­ker de førs­te men­nes­ke­ne opp (Ho­mo sa­pi­ens). I lø­pet av

200 000 år ko­lo­ni­se­rer de nes­ten hvert enes­te hjør­ne av

jord­klo­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.