Gull­vas­king i Ca­li­for­nia

Ny Vitenskap - - Innhold -

Slik fant «the 49ers» rik­dom un­der det be­røm­te gull­rush­et i Ca­li­for­nia.

Den 24. ja­nu­ar 1848 fant Ja­mes W. Mars­hall gull i Sut­ter’s Mill i Co­lo­ma i Ca­li­for­nia. Fun­net var ikke hem­me­lig sa­er­lig len­ge, og gull­gra­ve­re på jakt et­ter sto­re pen­ger an­kom i sto­re flok­ker. Ny­he­ten spred­te seg først til de na­er­lig­gen­de del­sta­te­ne, men et­ter hvert an­kom rundt 300 000 lykke­je­ge­re, noen helt fra Ki­na og Aust­ra­lia. Alle som reis­te til Ca­li­for­nia ett år et­ter det førs­te fun­net, ble der­for kalt 49ers et­ter års­tal­let 1849.

I be­gyn­nel­sen var det så mye gull at de kun­ne pluk­ke gull­flak rett opp fra bak­ken, men den­ne lett til­gjen­ge­li­ge kil­den ble fort tømt av den førs­te bøl­gen med 49ers. Va­s­king ble en van­lig me­to­de for å fin­ne klum­per i el­ve­ne, men da dis­se også snart ble tømt, måt­te mer avan­ser­te me­to­der tas i bruk. Noen byg­get tre­kryb­ber med en sil på top­pen som skul­le fan­ge opp gul­let, og da kun­ne de raskt søke gjen­nom stør­re meng­der stein og grus. «Coyo­te»gra­ving in­ne­bar at man grav­de en dyp sjakt for å fin­ne de størs­te fore­koms­te­ne. Det mest avan­ser­te syste­met var hydr­au­lisk, der de bruk­te vann un­der høyt trykk som skul­le løs­ne po­ten­si­el­le gull­årer fra gru­sen. Den­ne me­to­den var sva­ert ef­fek­tiv, og før midt­en av 1880-tal­let had­de de hen­tet ut 340 tonn gull.

For å fin­ne gull bruk­te de håpe­ful­le gull­gra­ver­ne man­ge uli­ke tek­nik­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.