Slange­løse syk­kel­dekk

Ny Vitenskap - - Innhold -

Van­li­ge syk­kel­dekk har en luft­fylt slan­ge på inn­si­den. Hvis et slikt dekk punk­te­rer, lek­ker luf­ten raskt ut av slan­gen. Da kom­mer en ikke vi­de­re. Det­te er et gans­ke van­lig pro­blem, der­for vel­ger sta­dig fle­re syk­lis­ter slange­løse dekk nå. De har en luft­tett fô­ring som slip­per luf­ten mye lang­som­mere ut hvis en punk­te­ring skul­le skje, slik at en rek­ker å syk­le hjem før dek­ket er helt flatt.

Takk og far­vel til punk­te­rin­ger, dis­se dek­ke­ne bø­ter seg selv

Lag­delt dekk­stam­me Lag av ny­lon el­ler kev­lar hol­des sam­men av vulst­trå­de­ne og dan­ner dek­kets ho­ved­fa­song. Fô­ring En fô­ring av bu­tyl­gum­mi el­ler et fly­ten­de tet­nings­stoff tet­ter auto­ma­tisk even­tu­el­le punk­te­rin­ger. Vulst­trå­der Dek­ket sit­ter mon­tert på...

Slange­løse dekk kre­ver mind­re trykk og kan der­med gi bed­re rulle­kom­fort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.