Vinge­dres­sen

Ny Vitenskap - - Innhold -

Fly som fug­len med en sve­ve­drakt og litt real­fag.

Et­ter ut­spran­get fra fly­et fal­ler hop­pe­re i nes­ten 200 kilo­me­ter i ti­men fram til de ut­lø­ser skjer­men, så ned­tu­ren blir ikke lan­ge for­nøy­el­sen. Men med sne­di­ge, fall­skjerm­ak­ti­ge kla­er kan de brem­se fal­let og få litt aero­dy­na­misk sty­ring, slik at de kan opp­nå ho­ri­son­tal be­ve­gel­se i til­legg til den ver­ti­ka­le og gjen­nom­føre im­po­ne­ren­de luft­akro­ba­tikk.

Med vinge­dress for­vand­ler fall­skjerm­hop­pe­ren seg til en kjempe­ving. Krop­pen dan­ner ba­ere­struk­tu­ren, og du­ken mel­lom bei­na og un­der ar­me­ne dan­ner en stor ba­ere­fla­te. Et­ter ut­spran­get fra fly­et trek­kes hop­pe­ren ned av sin egen vekt, men når ar­me­ne og bei­na strek­kes ut, dan­ner ba­ere­fla­ten aero­dy­na­misk løft og mu­lig­gjør en ikke alt­for bratt glide­vin­kel. Vil hop­pe­ren stu­pe for å sam­le fart til en ma­nø­ver, er det bare å trek­ke ar­me­ne litt na­er­me­re krop­pen og bru­ke bei­na til høyde­ror.

Drak­ten kan brem­se ned­tu­ren til un­der 100 kilo­me­ter i ti­men, men det er ikke sak­te nok til å lan­de trygt, så hop­pe­ren må ut­lø­se en fall­skjerm for å dem­pe far­ten før ned­sla­get.

I Nor­ge må man blant an­net ha gjen­nom­ført minst 200 hopp de sis­te 18 må­ne­der for å ha lov til å fly med vinge­dress.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.