Sea Hunter

Ny Vitenskap - - Innhold -

Det­te er den ame­ri­kans­ke ma­ri­nens nye drone­skip, en ubåt­le­ter som ikke tren­ger en enes­te per­son om bord.

Ubå­ter er en av ho­ved­trus­le­ne mot ver­dens flåte­styr­ker. Skjult i dy­pet kan de sky­te ra­ket­ter og tor­pe­do­er som kan gjø­re ka­ta­stro­fal ska­de. For å be­kjem­pe byg­get en ny type skip som kan spo­re opp selv de mest umer­ke­li­ge ubå­ter. Far­tøy­et er ut­vik­let for DARPA, det ame­ri­kans­ke for­sva­rets byrå for avan­ser­te forsk­nings­pro­sjek­ter, og skal et­ter hvert le­ve­res til den ame­ri­kans­ke flå­ten.

Rol­len til ACTUV-far­tøy­ene, som dis­se ski­pe­ne kal­les, er å spo­re ubå­ter kon­ti­nu­er­lig uten be­set­ning om bord. Me­nin­gen er å byg­ge en flå­te av dem, og den førs­te i se­ri­en er Sea Hunter, en 140-ton­ner hvor rekke­vid­den bare be­gren­ses av driv­stoff­ka­pa­si­te­ten. Ski­pet sty­res av data­ma­ski­ner ved hjelp av ra­d­ar­na­vi­ga­sjon, det vil si at det på­vi­ser gjen­stan­der i naer­he­ten ved å sen­de ra­dio­sig­na­ler mot dem og måle ek­ko­et. Men i til­legg over­vå­kes det av men­nes­ker på land til en­hver tid, og de kan over­ta sty­rin­gen der­fra om nød­ven­dig.

Fore­lø­pig kan Sea Hunter bare spo­re ubå­te­ne, si­den ube­man­ne­de far­tøy ikke har lov til å føre vå­pen. Men ski­pet er kon­stru­ert for all­si­dig­het, og i fram­ti­den kan rol­len ut­vi­des til å på­vi­se un­der­vanns­mi­ner. For ti­den gjen­nom­går det en to­årig ut­prø­ving i San Diego før det skal slip­pes ut på åpent hav på egen hånd.

Pa­trul­je til havs Hvil­ken tek­no­lo­gi dri­ver Sea Hunter og hol­der den fly­ten­de? Rekke­vid­de Far­tøy­et dri­ves av to die­sel­mo­to­rer og kan va­ere i sjø­en i opp­til tre må­ne­der før det slip­per opp for driv­stoff. Ko­loss Sea Hunter er 40 me­ter lang og vei­er 140...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.