Glo­balt blikk

Ny Vitenskap - - Innhold -

Kort om sis­te nytt in­nen romfart, tek­no­lo­gi og forskning.

Kom­mer­si­el­le fly­rei­ser i bal­lis­tisk bane er kom­met ett steg na­er­me­re et­ter en vel­lyk­ket test­rei­se.

3. de­sem­ber 2016 ble et vende­punkt for Virgin Galac­tic og de­res pla­ner for rom­tu­ris­me. SpaceShipTwo, også kalt VSS Uni­ty, tok av fra Mo­ja­ve Air and Space Port i Ca­li­for­nia og fløy i to­talt 1 time og 20 mi­nut­ter. Det er tid­li­ge­re gjort tu­rer med trans­port­fly­et Whi­teK­nightTwo, men det­te var førs­te gang VSS Uni­ty fløy en stund ale­ne, og selv had­de kon­trol­len. Rei­sen in­klu­der­te ti mi­nut­ters fri flukt, der rom­fly­et løs­rev seg fra trans­port­fly­et og ble ført trygt til­ba­ke til Jor­da.

Suk­ses­sen er fantastiske ny­he­ter for Virgin Galac­tic, hvis pla­ner ble kraf­tig for­sin­ket da VSS Uni­tys for­gjen­ger VSS En­ter­pri­se kra­sjet i 2014, der an­nen­pi­lo­ten tra­gisk nok om­kom. Tes­ten er plan­lagt å bli den førs­te av man­ge og vil til slutt lede til opp­skyt­nin­ger der VSS Uni­ty vil sti­ge enda høy­ere enn trans­port­fly­et.

Når dis­se tes­te­ne full­fø­res og de førs­te kom­mer­si­el­le flyv­nin­ge­ne kan be­gyn­ne, vil rei­sen bli en unik opp­le­vel­se for pub­li­kum. Pas­sa­sje­re­ne vil sti­ge høy­ere enn noe an­net kom­mer­si­elt fly, og de vil opp­le­ve fle­re mi­nut­ters vekt­løs­het i mikro­gra­vi­ta­sjon.

Virgin Galac­tic plan­leg­ger å til­by den førs­te tu­rist­pak­ken for rei­ser i rom­met, der pas­sa­sje­re­ne vil få opp­le­ve vekt­løs til­stand.

Trans­port­fly­et har an­sva­ret for å frak­te rom­fly­et til 15 000 me­ters høy­de før det slip­per løs det ra­kett­drev­ne SpaceShipTwo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.