Hjerne­fyll

Ny Vitenskap - - Innhold -

Hvor­for ry­ker sik­rin­ger? Hvor­for slut­tet Concor­de å fly? Er det for­skjell på en manns og en kvin­nes hjer­ne? Her sva­rer vi på alt du lu­rer på. Send gjer­ne inn spørs­mål til: post@ny­vi­ten­skap.no.

Med øken­de olje­pri­ser og re­du­sert etter­spør­sel et­ter fly­rei­ser i kjøl­van­net av ter­ror­ak­sjo­nen den 11. sep­tem­ber, ble driv­stoff­slu­ke­ren Concor­de for ulønn­som i drift. Fly­et had­de sin sis­te tur på vin­ge­ne i no­vem­ber 2003. Concor­de var ver­dens førs­te kom­mer­si­el­le over­lyds­fly, og tje­neste­gjor­de fra 1976. Med bare 14 fly i tra­fikk var ved­li­ke­hol­det kost­bart. Det bruk­te også mer enn dob­belt så mye driv­stoff per kilo­me­ter som van­li­ge fly. Selv om over­lyds­fly­et hal­ver­te reise­ti­den fra Lon­don til New York, var bil­let­te­ne ufor­holds­mes­sig dyre. Den fryk­te­li­ge Concor­de-ulyk­ken uten­for Pa­ris i 2000 bi­dro også til å sen­ke etter­spør­se­len.

Concor­de fløy i to gan­ger ly­dens has­tig­het og fikk en fart på 2170km/t. «Med bare 14 fly i tra­fikk var ved­li­ke­hol­det av Concor­de dyrt»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.