Kje­mis­ke bin­din­ger

Ny Vitenskap - - Innhold -

Bin­ding mel­lom stof­fer hand­ler gans­ke en­kelt om til­trek­ning.

For å for­stå de uli­ke ty­pe­ne kje­mis­ke bin­din­ger kan vi se på hva ato­me­ne i uni­ver­set be­står av. Se for deg atom­kjer­nen som en stjer­ne der elek­tro­ne­ne er pla­ne­te­ne som går i bane rundt. Atom­kjer­nen be­står av po­si­tivt la­de­de pro­to­ner og nøy­tro­ner uten lad­ning. Ne­ga­tivt la­de­de elek­tro­ner er pla­ne­te­ne i bane.

I ato­mets grunn­leg­gen­de form er an­tal­let elek­tro­ner og pro­to­ner likt, og der­for er ato­met helt nøy­tralt la­det. Men and­re ato­mer til­trek­kes også av dis­se elek­tro­ne­ne, og når de stje­les el­ler de­les, ska­pes en kje­misk bin­ding.

Ione­bin­din­ger

Dis­se bin­din­ge­ne fin­ner vi i sal­ter. Noen ato­mer har stor evne til å til­trek­ke seg elek­tro­ner, and­re gir gjer­ne fra seg elek­tro­ner. Natri­um og klor er to sli­ke stof­fer som går godt sam­men. Natri­um gir fra seg ett elek­tron og blir et po­si­tivt ion, klor får et eks­tra elek­tron og blir et ne­ga­tivt ion. Natrium­klo­rid er van­lig bord­salt.

Kova­len­te bin­din­ger

Dis­se bin­din­ge­ne opp­står mel­lom ikke-me­tal­lis­ke ato­mer som de­ler elek­tro­ner. Vi kal­ler dem der­for elek­tron­par­bin­ding. Når beg­ge ato­me­ne er sterkt til­truk­ket av hver­and­res elek­tro­ner, kan de beg­ge ut­nyt­te dem, og de bin­des sam­men som mole­ky­ler. Det­te er metan.

Me­tall­bin­din­ger Sli­ke bin­din­ger er ster­ke og le­der var­me og elek­tri­si­tet. Me­tal­ler opp­når det­te ved å dele de yt­ters­te elek­tro­ne­ne i fel­les elek­tron­sjø. Atom­kjer­ne­ne blir da po­si­ti­ve io­ner.

Hydro­gen­bin­din­ger

Hydro­gen­ato­mer får en svak po­si­tiv lad­ning når de dan­ner bin­din­ger med ato­mer med del­vis ne­ga­tiv lad­ning. Man­ge mole­ky­ler kan ska­pes via hydro­gen­bin­ding, men bin­din­gen er gans­ke svak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.