Ko­lo­nis­ter på Mars kan bo i «ig­lo­er»

NASA har av­slørt en ny til­na­er­ming til etab­le­ring av mu­li­ge ko­lo­ni­er på Mars: is­hus.

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Hvis noen en dag skal set­te sine bein på Mars, vil de tren­ge hus­ly som be­skyt­ter dem mot strå­ling og eks­tre­me tem­pe­ra­tu­rer. En ny stu­die fra NASA an­ty­der at et av de bes­te ma­te­ria­le­ne til bruk for det­te for­må­let, er is. «The Mar­ti­an Ice Do­me» er et lett skjell av fros­sent vann som vil la­ges av ro­bo­ter. Og når ko­lo­nis­te­ne skal til­ba­ke til Jor­da, kan de gjø­re om skjel­let til driv­stoff for ra­ket­ter el­ler bru­ke det som opp­be­va­rings­tank. Med en slik is­kup­pel kan ast­ro­nau­te­ne opp­hol­de seg på Mars mye len­ger enn hva de kun­ne un­der Apol­lo-eks­kur­sjo­ne­ne til Må­nen. På sikt vil ig­lo­ene også kun­ne bru­kes som mid­ler­ti­dig hus­ly for per­ma­nen­te ko­lo­ni­er på pla­ne­ten.

NASA-fors­ke­re tror is kom­mer til å bli et per­fekt ma­te­ria­le til bruk som be­skyt­tel­se mot ska­de­li­ge kosmiske strå­ler fra ver­dens­rom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.