Nes­te ge­ne­ra­sjon air­con­dition-an­legg kan var­me opp ver­dens­rom­met

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Kjø­ling ved hjelp av varme­ut­strå­ling er en eks­tremt ef­fek­tiv va­ri­ant air­con­dition-an­legg. Ved å bru­ke en ma­skin som av­gir ter­misk var­me, kun­ne fy­si­ke­re strå­le var­me fra Jor­da og opp i ver­dens­rom­met. Ma­ski­nen ble plas­sert i et va­kuum­kam­mer og ret­tet mot en klar, blå him­mel. En halv­time se­ne­re var tem­pe­ra­tu­ren i ma­ski­nen redusert med 40 gra­der. I fram­ti­den kan den sam­me me­to­den bru­kes til å kjø­le ned medisin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.