Ko­lo­nis­ter på Må­nen kan bo i lava­hu­ler

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

Un­der Må­nens over­fla­te fin­nes det enor­me hu­ler for­met av smel­tet stein fra ur­gam­le vul­ka­ner. De un­der­jor­dis­ke hu­le­ne er opp­til fem kilo­me­ter i dia­me­ter og kan bli brukt til å huse fram­ti­di­ge ko­lo­ni­er. Hu­le­ne ble opp­da­get da det ble re­gist­rert mind­re va­ria­sjo­ner i Må­nens gra­vi­ta­sjons­kraft. Hvis Må­nen blir ko­lo­ni­sert en gang i fram­ti­den, kan hu­le­ne be­skyt­te po­ten­si­el­le be­bo­ere fra strå­ling, bru­ta­le tem­pe­ra­tu­rer og me­teor­regn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.