Kil­li­fisk har til­pas­set seg et liv i gif­tig for­uren­set vann

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

En be­stemt fiske­art har klart å over­le­ve i vann som er for­uren­set av in­du­stri­av­fall. Cel­ler hos den at­lan­tis­ke kil­li­fis­ken har mu­tert seg fram til en gen­etisk kom­bi­na­sjon som ef­fek­tivt be­skyt­ter cel­le­ne dens mot gift. Grad­vis ble fisken 8000 gan­ger mer mot­stands­dyk­tig mot ska­de­li­ge stof­fer. Ev­nen til å for­and­re ge­ne­ne sine så kjapt er grun­nen til at så man­ge kil­li­fis­ker har klart å over­le­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.