Hera­k­lion (Irak­lio)

Ny Vitenskap - - Historie -

Den­ne kyst­byen var en gang et velstående han­dels­sen­trum i old­ti­dens Mid­del­havs­om­rå­de. Man trod­de tid­li­ge­re den bare var en le­gen­de, men ny­ere opp­da­gel­ser har kas­tet lys over by­ens his­to­rie. Mye ty­der på at Hera­k­lion en gang lå midt i ho­ved­ruta for gull- og bronse­han­de­len mel­lom Egypt og Hel­las, men den for­svant sann­syn­lig­vis for 1400 år si­den på grunn av sti­gen­de hav­ni­vå­er. Funn­ste­det lig­ger un­der hav­nivå, og det er av­dek­ket man­ge rui­ner og fle­re enor­me sta­tu­er un­der vann.

Man­ge av Hera­k­lions arte­fak­ter og skat­ter er fun­net 50 me­ter un­der vann i Nil­del­ta­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.