ISTÅRN

Fan­tas­tis­ke is­skulp­tu­rer dan­nes av un­der­jor­disk var­me.

Ny Vitenskap - - Miljø -

Det ser kan­skje ut som en skjev skor­stein som spyr røyk ut i den kal­de an­tark­tis­ke luf­ten, men du fin­ner in­gen ild inn den­ne pus­si­ge for­ma­sjo­nen. Det du fin­ner, er en grot­te som har blitt skå­ret ut av isen fra var­men av vul­ka­nen Mount Ere­bus like ved. Dam­pen som sti­ger opp fra dis­se grot­te­ne, fry­ser med én gang den kom­mer ut, på grunn av mi­nus­gra­de­ne i luf­ten og dan­ner et hult tårn av is. Vi­ten­ska­pen kal­ler det­te is-fu­ma­ro­ler – en fu­ma­ro­le er en vul­kansk luke som slip­per ut gass el­ler damp. De fin­nes over hele verden, til og med på Mars, men det er bare noen få ste­der som er kal­de nok til å for­vand­le ut­slip­pe­ne de­res til is.

«Dam­pen fra grot­te­ne fry­ser med én gang på grunn av mi­nus­gra­de­ne i luf­ten» På le­ting etter liv Is­grot­te­ne un­der tår­ne­ne er av stor in­ter­es­se for fors­ke­re, da de kan va­ere hjem til en rek­ke uopp­da­ge­de ar­ter. Mount Ere­bus Den 3800 me­ter høye vul­ka­nen i...

Mount Ere­bus er den nest høy­es­te vul­ka­nen i An­tark­tis og Jor­das sør­ligs­te ak­ti­ve vul­kan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.