DIS­KRÉ HELIK PTRE

Ny Vitenskap - - Transport -

Tek­no­lo­gi kan gjø­re helikoptre mer stille­gå­en­de. «Den nye blad­tip­pen med fram­skutt V-fasong dem­per støy­en fi­re de­si­bel»

En av mi­li­taer­he­li­kop­te­rets sto­re styr­ker er ma­nøv­rer­bar­he­ten. Kamp­he­li­kopt­re er uvur­der­li­ge i strid tak­ket va­ere ev­nen de har til å star­te og lan­de i vans­ke­lig ter­reng, be­ve­ge seg i hvil­ken som helst ret­ning og hen­ge stil­le i luf­ten. Men for­de­le­ne har sin pris, for støy­en fra ro­to­ren gjør det nes­ten umu­lig å na­er­me seg ube­mer­ket. Ro­tor­bla­der brå­ker for­di de tref­fer hver­and­res tipp­virv­ler. Et ro­tor­blad i be­ve­gel­se gir løft for­di luft­tryk­ket blir høy­ere på un­der­si­den enn på over­si­den, men trykk­for­skjel­len for­sø­ker hele ti­den å lek­ke rundt en­den av bladet, noe som re­sul­te­rer i vir­vel­dan­nel­se. Når nes­te blad slår gjen­nom virv­le­ne fra det for­ri­ge, opp­står vi­bra­sjo­ner og kraf­ti­ge lyd­bøl­ger som gir den klas­sis­ke he­li­kop­ter­ly­den. Det­te har all­tid va­ert et pro­blem, men nå tas for­skjel­li­ge tek­no­lo­gi­er i bruk for å re­du­se­re det.

Air­bus’ Bluecop­ter har en ny type ro­tor­blad som bru­ker Blue Ed­ge-tek­no­lo­gi. Den nye blad­tip­pen med fram­skutt V-fasong dem­per støy­en fi­re de­si­bel ved å spis­se den de­len av for­kan­ten som slår mot virv­le­ne. I til­legg bru­ker man Blue Pul­se-tek­no­lo­gi hvor hvert blad har tre flaps­lik­nen­de ror i bak­kant. Dis­se dri­ves av små, krys­tall­styr­te el­mo­to­rer, be­ve­ger seg opp­til 40 gan­ger i se­kun­det og re­du­se­rer vir­vel­dan­nel­sen. På den må­ten dem­pes ro­tor­støy­en, og sam­ti­dig blir he­li­kop­te­ret mer kom­for­ta­belt å fly for­di ka­bi­nen vi­bre­rer ad­skil­lig mind­re.

Fene­st­ron er nav­net på et tred­je tek­no­lo­gisk knep som gjør he­li­kop­te­ret både grøn­ne­re og stil­le­re. Det be­står av en skjerm som lig­ger rundt hale­ro­to­ren og gjør det mu­lig å bru­ke fle­re blad, noe som gir stør­re kraft, mind­re luft­mot­stand og mind­re vi­bra­sjo­ner. I til­legg til alt det­te har Bluecop­ter aero­dy­na­misk kled­ning på lan­dings­mei­e­ne og en sta­bi­li­se­ren­de T-hale. Det­te gjør luft­far­tøy­et mer lett­dre­vet sam­ti­dig som det re­du­se­rer ut­slip­pe­ne.

Det­te er Air­bus’ energi­øko­no­mis­ke de­mo­ma­skin, en skjell­set­ten­de kon­struk­sjon som kan gjø­re helikoptre mer dis­kré.

Hale­fla­ter T-ha­len sta­bi­li­se­rer

ma­ski­nen og re­du­se­rer tenden­sen

til å løf­te ne­sen. Bluecop­ter har gjort det mu­lig for Air­bus å tes­te nye, miljø­venn­li­ge tek­no­lo­gi­er.

Mind­re ut­slipp

CO -ut­slip­pet og driv­stoffor­bru­ket re­du­se­res med hen­holds­vis 40 og 10

pro­sent.

Hale­ro­tor Fene­st­ron-hale­ro­to­ren er om­gitt av en skjerm som dem­per støy og luft­mot­stand.

Blue Ed­ge-ro­tor Bluecop­ters fem ro­tor­blad

gir mind­re støy­for­urens­ning uten at

ytel­se­ne blir dår­li­ge­re.

Ak­ter­skrog Bak­enden på he­li­kop­te­ret har

mer aero­dy­na­misk fasong. Blue Pul­se-tek­no­lo­gi Med ro­tor­sty­ring via ak­ti­ve

flaps for­styr­rer blade­ne hver­and­re mind­re, noe som

re­du­se­rer støy­en.

Øko­mo­dus Bluecop­ter kan stop­pe den ene mo­to­ren mid­ler­ti­dig for å re­du­se­re

ut­slip­pe­ne.

Mei­er Lan­dings­mei­e­ne har en spe­sial­la­get kled­ning som re­du­se­rer luft­mot­stan­den.

Bluecop­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.