Spør eks­per­ten

Ny Vitenskap - - Transport -

Vi snak­ket med Ma­ri­us Be­be­sel, pro­sjekt­le­der ved Air­bus, og fikk for­klart mer om Bluecop­ter.

Hva slags he­li­kop­ter er Bluecop­ter?

Ma­ski­nen er en lett, to­mo­tors H135 om­byg­get for å de­mon­stre­re tek­no­lo­gi. Den er en fly­ven­de eks­pe­ri­ment­platt­form hvor Air­bus He­li­cop­ters kan ut­prø­ve nes­te ge­ne­ra­sjon miljø­venn­li­ge tek­no­lo­gi­er som kan kom­me til an­ven­del­se i hele pro­dukts­e­ri­en. Bluecop­ter er en unik test­ma­skin.

Hvor miljø­venn­lig og energi­øko­no­misk er he­li­kop­te­ret?

Med Bluecop­ter kun­ne vi tes­te ytel­ser og driv­stoff­sty­rings­tek­no­lo­gi, der­iblant så­kalt øko­mo­dus, hvor den ene av de to mo­to­re­ne slås av un­der nor­mal flyv­ning i marsj­fart. Det fø­rer til 10 pro­sent la­ve­re for­bruk og 40 pro­sent la­ve­re CO₂-ut­slipp. På de­mon­stra­sjons­ma­ski­nen er det gjort en rek­ke grep for å re­du­se­re he­li­kop­te­rets luft­mot­stand. Blant dem er kled­ning rundt ro­tor­ho­det og lan­dings­mei­e­ne, og en ny­ut­vik­let fasong på ak­ter­skro­get.

Miljø­venn­lig­he­ten om­fat­ter til og med he­li­kop­te­rets til­ta­len­de farge­møns­ter, hvor vi har brukt den ny­es­te vann­ba­ser­te lakk­tek­no­lo­gi­en.

Har dere pla­ner om elek­tris­ke helikoptre?

På he­li­kop­ter­si­den fors­ker vi på mu­lig­he­te­ne for å re­du­se­re ut­slip­pe­ne ved å kom­bi­ne­re det hur­ti­ge Li­feRCraft som har to fram­drifts­pro­pel­ler i til­legg til ro­tor­sys­te­met, med en avan­sert die­sel­mo­tor i ste­det for tur­bin.

I sam­ar­beid med Sie­mens stu­de­rer Air­bus Group mu­lig­he­te­ne for elek­trisk flyv­ning. Vi tror pas­sa­sjer­fly un­der 100 se­ter kan dri­ves med hy­brid­sys­te­mer in­nen 2030.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.