NES­TE GENERASJ N MILITAERHELIKOPTRE

Ny Vitenskap - - Transport -

Hva vil fram­ti­den by på av nye og avan­ser­te su­per­kopt­re?

Boeing AH-64 Apache og Si­kor­sky UH-60 Black Hawk er fort­satt frem­ra­gen­de kamp­he­li­kopt­re, men nå er enda mer avan­ser­te ny­he­ter un­der opp­sei­ling. Beg­ge sel­ska­pe­ne lig­ger i te­ten når det gjel­der fram­ti­dig he­li­kop­ter­de­sign, og tar sik­te på å ut­vik­le ma­ski­ner som kan gå dob­belt så fort og dob­belt så langt som da­gens helikoptre. Nå går de to luft­farts­gi­gan­te­ne sam­men om å byg­ge SB>1 De­fi­ant, mens Bell og Lock­he­ed har et kon­kur­re­ren­de pro­sjekt med be­teg­nel­sen V-280 Valor. Beg­ge luft­far­tøy­ene er de­mon­stra­sjons­ma­ski­ner som skal ut­gjø­re prøve­kon­struk­sjo­ner for fram­ti­di­ge he­li­kop­ter­løs­nin­ger i et pro­sjekt som he­ter Fu­tu­re Ver­ti­cal Lift (FVL). De be­gyn­te prøve­flyv­nin­ge­ne som en del av den ame­ri­kans­ke ha­erens multi­rolle­pro­gram vår­en 2017. FVL om­fat­ter fem helt nye luft­far­tøy som skal er­stat­te da­gens ma­ski­ner med en helt ny type kamp­he­li­kop­ter. For­uten første­klas­ses kamp­evne skal de ha halv­auto­nom tek­no­lo­gi og va­ere så flek­sib­le at de kan bru­kes til

«De nye he­li­kopt­re­ne skal ha halv­auto­nom

tek­no­lo­gi»

både tryg­ging av by­om­rå­der, ka­ta­strofe­hjelp og luft­am­bu­lanse­tje­nes­te. Hver av de nye mo­del­le­ne skal ha et nytt, ak­tivt sys­tem som un­der­ret­ter be­set­nin­gen når kom­po­nen­ter i cock­pi­ten tren­ger ut­skif­ting, og som gir pi­lo­ten mest mu­lig bi­stand. Kom­pa­ti­bi­li­tet med and­re far­tøy er et vik­tig hen­syn ved ut­for­min­gen av de nye he­li­kopt­re­ne. De skal kun­ne lan­de på skip og frak­tes med trans­port­fly. Dis­se ul­tra­avan­ser­te he­li­kopt­re­ne skal va­ere i pro­duk­sjon i 2030, og skal bru­kes av USAs ha­er, fly­vå­pen og ma­rine­in­fan­te­ri.

For­uten kamp­he­li­kopt­re­ne skal klas­sis­ke Chinook gjen­nom­gå en for­ny­el­se.

I de kom­men­de åre­ne skal Boeings kjen­te to-ro­tors Chinook mo­der­ni­se­res. Kon­struk­sjo­nen blir i ho­ved­trekk den sam­me, men he­li­kop­te­ret skal ut­sty­res med mye mo­der­ne tek­no­lo­gi. Alle dis­se pro­sjek­te­ne vil byg­ge vi­de­re på spiss­tek­no­lo­gi­en som bru­kes i da­gens helikoptre, og pla­ne­ne gir et fa­sci­ne­ren­de gløtt inn i fram­ti­den. Dro­ner vil fort­satt spil­le en vik­tig rol­le i luft­stri­dens front­lin­je, og kamp­he­li­kopt­re vil at­ter do­mi­ne­re strids­so­ne­ne med mer avan­sert kon­struk­sjon og be­va­ep­ning enn noen­sin­ne.

Bell og Lock­he­ed Mar­tin står bak den bane­bry­ten­de løs­nin­gen som gir uover­truf­fen fart, rekke­vid­de og laste­evne.

Til­tro­tor

De to kon­tra­ro­te­ren­de pro­pel­le­ne gir stor ma­nøv­rer­bar­het. Ro­tor­vind

Si­den vind­tryk­ket fra ro­to­re­ne er flyt­tet ut fra fly­krop­pen, blir heise­ope­ra­sjo­ner enk­le­re og sik­re­re. VTOL-tek­no­lo­gi

Den avan­ser­te til­tro­tor­tek­no­lo­gi­en mu­lig­gjør start fra et nes­ten hvil­ket som helst ter­reng.

Sen­sortek­no­lo­gi Sys­te­mer bed­rer si­tua­sjons­be­visst­he­ten slik at bom­ber kan slip­pes med fan­tas­tisk pre­si­sjon. Ka­pa­si­tet

Den sto­re, pans­re­de fly­krop­pen har plass til 14 sol­da­ter og en be­set­ning på fi­re. Fart og va­rig­het Topp­far­ten blir over 500 km/t med en strids­ra­di­us på nes­ten 1500 km. Tak­ket va­ere ny tek­no­lo­gi kan Rai­der hol­de mye høy­ere fart

enn van­li­ge helikoptre.

Auto­nom hjelp Fly-by-wire-tek­no­lo­gi over­tar og flyr he­li­kop­te­ret i sik­ker­het hvis pi­lo­ten blir så­ret. Rai­ders cock­pit har plass til to pi­lo­ter, og ka­bi­nen skal rom­me seks sol­da­ter.

SB>1 De­fi­ant Si­kors­kys og Boeings fel­les­pro­sjekt kan end­re he­li­kop­ter­tek­no­lo­gi­en to­talt.

Koak­sia­le ro­to­rer

Den dob­le kon­tra­ro­te­ren­de ro­to­ren er enormt kraf­tig, men sam­ti­dig ma­nøv­rer­bar nok til å lan­de på han­gar­skip. Avan­sert cock­pit

Pi­lo­ten får hjelp av be­slut­nings­støt­ten­de kog­ni­tiv

tek­no­lo­gi som prio­ri­te­rer strøm­men av na­vi­ga­sjons­data. Driv­stoff

De sto­re tan­ke­ne skal kun­ne dek­ke be­ho­vet til en kraf­tig fram­ti­dig mo­tor.

Roms­lig kropp He­li­kop­te­ret vei­er over 13 tonn. Det kan frak­te 12 sol­da­ter og en

be­set­ning på 4. Sky­ven­de pro­pell Den sky­ven­de fram­drifts­pro­pel­len skal mu­lig­gjø­re has­tig­he­ter over 450 km/t selv i dår­lig va­er. For­svars­me­ka­nis­me En høy­tek­no­lo­gisk la­ser­støy­sen­der skal av­bøye even­tu­el­le ra­ket­ter som sky­tes mot SB>1 De­fi­ant. Rai­der fløy jom­fru­tu­ren i 2015, men er fort­satt un­der ut­vik­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.