Hvor­dan vir­ker minne­skum?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Minne­skum er et visko­elas­tisk stoff, noe som be­tyr at det lett de­for­me­res, men lang­somt ven­der til­ba­ke til sin opp­rin­ne­li­ge form. Det la­ges ved å in­ji­se­re gass i en flek­si­bel po­ly­mer­form, slik at det dan­nes man­ge små bob­ler som kan be­ve­ge seg om­kring og om­or­ga­ni­se­re seg når det på­fø­res trykk. Var­me gjør også skum­met mer form­bart, slik at det kan om­slut­te kon­tu­re­ne til et men­nes­ke­le­ge­me og gi jevn støt­te til hele krop­pen. Minne­skum ble opp­rin­ne­lig ut­vik­let av NASA som pol­st­ring til rom­far­tøy­enes se­ter, men fin­nes nå i et bredt ut­valg pro­duk­ter–fra ma­dras­ser og pu­ter til in­ner­så­ler og hjel­mer.

Minne­skum bru­kes også i pol­st­rin­gen til rønt­gen­bord og i mi­li­ta­ere kropps­rust­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.