Hvor ras­ke er luft­pute­bå­ter?

Ny Vitenskap - - Hjernefyll -

Gjen­nom­snitts­far­ten til en luft­pute­båt er 56 km/t, men noen av dem kan kom­me opp i en fart på 130 km/t. Topp­far­ten på­vir­kes av to ho­ved­fak­to­rer, un­der­lag og va­er. Jo glat­te­re over­fla­te far­tøy­et be­ve­ger seg over, desto høy­ere has­tig­het vil den få, etter­som det er mind­re av den frik­sjo­nen som el­lers vil sen­ke far­ten. Der­for får de stør­re fart på is og ro­lig vann enn på bøl­ger og gress. Hvis luft­pute­bå­ten fer­des i motvind, kan det­te også sen­ke far­ten, etter­som vin­den ska­per luft­mot­stand og re­du­se­rer be­ve­gel­sen fram­over.

Farts­re­kor­den for luft­pute­bå­ter er 137,4 km/t.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.