Pro­sjekt Fan­ta­si på Nord­norsk vi­ten­sen­ter

Ny Vitenskap - - Aktiviteter -

Pro­sjekt Fan­ta­si med 11 utro­li­ge vin­ner­opp­fin­nel­ser inn­går i en om­rei­sen­de ut­stil­ling som nå er kom­met til Nord­norsk vi­ten­sen­ter i Tromsø. Det hele star­tet som en na­sjo­nal kon­kur­ran­se, hvor barn og unge ble spurt om å fin­ne opp fram­ti­den. Blant tu­sen­vis av for­slag fra hele lan­det ble det kå­ret fle­re re­gio­na­le fi­na­lis­ter og til slutt 11 na­sjo­na­le vinnere. Dis­se fan­tas­tis­ke opp­fin­nel­se­ne har gått fra fan­ta­si til vir­ke­lig­het – de er byg­get på or­dent­lig og sam­let i en ut­stil­ling som nå pre­sen­te­res for pub­li­kum hos fle­re vi­ten­sent­re i Nor­ge. Fra 24. april 2017 kan pub­li­kum prø­ve Lydstok­ken, Su­per­s­par­ken, Prom­pi­na­to­ren, CO2gom­ler’n, Energi­hus­ka el­ler en av de and­re gøy­ale og krea­ti­ve ny­vin­nin­ge­ne på Nord­norsk vi­ten­sen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.