Da­gen der­på

Ny Vitenskap - - Innhold -

Klar for fest

Vi har mye å vel­ge mel­lom når det gjel­der ut­val­get av al­ko­hol­hol­dig drik­ke. Øl, vin og brenne­vin har ulikt al­ko­hol­inn­hold, men det å pres­se høy­ere al­ko­hol­pro­sent i en mind­re flas­ke er ikke den enes­te fak­to­ren som gjør oss eks­tra slit­ne «da­gen der­på». En­kel­te drikke­va­rer, som brunt brenne­vin, har også høy­ere inn­hold av kon­ge­ne­re–stof­fer som ska­pes un­der fer­men­te­rin­gen–noe som har vist seg å bi­dra til ne­ga­ti­ve sym­pto­mer. Tynn­tar­men

De res­te­ren­de 80 pro­sent av den kon­su­mer­te al­ko­ho­len tas opp via tynn­tar­men. Her går den inn i blod­ba­nen og frak­tes til de øv­ri­ge av krop­pens or­ga­ner. I tar­men bry­tes noe av al­ko­ho­len ned ved hjelp av en­zy­met al­ko­holde­hydro­gen­ase. Det­te en­zy­met fin­nes i stør­re grad hos menn. En­zy­met om­dan­ner al­ko­ho­len til en gif­tig for­bin­del­se som kal­les ace­t­al­de­hyd. Det­te skjer også i le­ve­ren. Bla­eren

Al­ko­hol er vann­dri­ven­de, der­for får den oss til å ut­skil­le mer urin. Den kon­su­mer­te al­ko­ho­len på­vir­ker hy­po­fy­sen og hem­mer ut­skil­lel­sen av en an­ti-vann­dri­ven­de kje­misk bud­brin­ger, ADH. Det­te hor­mo­net får oss til å føle hyp­pig tisse­trengt­het, men med mind­re ADH går vi på do hele ti­den, og vi kan der­med bli litt de­hydrert. Hjer­nen

De­hydre­ring gjør at blod­vo­lu­met mins­ker, slik at blod­til­før­se­len til hjer­nen svek­kes. Det­te gir mind­re ok­sy­gen­til­før­sel som kan for­år­sa­ke hode­pine. Hode­pine kan også for­år­sa­kes av cy­to­ki­ner, som også kan gi en fø­lel­se av ut­mat­tet­het og kval­me. Cy­to­ki­ner er hor­mon­lik­nen­de sig­nal­mo­le­ky­ler som van­lig­vis ar­bei­der for im­mun­for­sva­ret, men stu­di­er har vist at al­ko­hol får im­mun­for­sva­ret til å pro­du­se­re eks­tra cy­to­ki­ner. Le­ve­ren

Al­ko­ho­len i blo­det bry­tes ned i le­ve­ren ved å om­dan­nes til ace­t­al­de­hyd. Det­te er en gif­tig for­bin­del­se som knyt­tes til kval­me og opp­kast. Ace­t­al­de­hyd bry­tes etter hvert ned til ed­dik­syre, men hvor len­ge den gif­ti­ge for­bin­del­sen for­blir i sys­te­met vårt va­rie­rer fra per­son til per­son. Noen har dår­li­ge­re evne enn and­re til å om­dan­ne ace­t­al­de­hyd til ed­dik­syre, og de blir eks­tremt dår­li­ge «da­gen der­på». Mage­sek­ken

Rundt 20 pro­sent av den kon­su­mer­te al­ko­ho­len kom­mer inn i blod­om­lø­pet gjen­nom mage­sek­ken. Hvor fort det­te skjer, kom­mer an på hva vi drik­ker og om vi har mat i ma­gen. Brenne­vin går ras­ke­re inn i blod­om­lø­pet, og hvis du spi­ser godt, tar det leng­re tid. De­hydre­ring

I til­legg til at vi skil­ler ut mer vann enn nor­malt når vi har eta­nol i blo­det, mis­ter vi også be­ty­de­li­ge meng­der elek­tro­lyt­ter som ka­li­um og natri­um. Dis­se vik­ti­ge sal­te­ne og mi­ne­ra­le­ne skil­les ut gjen­nom svet­te og urin, og man­ge­len på dem knyt­tes til kval­me, hode­pine og ut­mat­tet­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.