SPESIALSTYRKER VERDEN OVER

Ny Vitenskap - - Ti Kule Ting -

USAs Del­ta For­ce

US Ar­mys Tier One-en­het for spe­sial­opp­drag had­de an­sva­ret for å fan­ge Sad­dam Hussein og for dra­pet på Abu Musab al-Zarqa­wi, al-Qai­das le­der i Irak. Tysk­lands GSG9

GSG9 var den førs­te de­di­ker­te kon­tra­ter­ro­rist-en­he­ten. De er be­rømt for stor­min­gen av et kap­ret Luft­han­sa-fly i 1977, hvor alle de 86 gis­le­ne ble red­det. Aust­ra­lias SASR

Spec­i­al Air Ser­vice Re­gi­ment er kjent som «Jun­gel­f­an­to­me­ne» i Viet­nam, og har hatt opp­drag i So­ma­lia, Øst-Ti­mor, Irak og Af­gha­ni­stan. Frank­ri­kes GIGN

Grou­pe d’In­ter­ven­tion de la Gen­dar­me­rie Na­tio­na­le er Frank­ri­kes na­sjo­na­le kon­tra­ter­ro­rist-en­het og er kjent for å nøy­tra­li­se­re Char­lie Hebdo-mor­der­ne.

Ita­lias NOCS

Ita­li­ens­ke Nucleo Ope­ra­ti­vo Cen­tra­le di Sicu­rez­za er best kjent for å ha red­det en kid­nap­pet ame­ri­kansk ge­ne­ral fra Røde Bri­ga­de-ter­ro­ris­ter.

Stor­bri­tan­nias SRR

The Spec­i­al Recon­nais­san­ce Re­gi­ment er en av de ny­es­te bri­tis­ke spe­sial­en­he­te­ne. Den ble dan­net i 2005 for å ut­fø­re re­ko­gno­se­ring i «for­bud­te» om­rå­der.

Ca­na­das JTF-2

Joint Task For­ce 2 er Ca­na­das førs­te ledd in­nen spe­sial­ope­ra­sjo­ner og er for ti­den i Irak hvor de tar del i kam­pen mot IS. Russ­lands al­fa­grup­pe Alfa, el­ler Spets­grup­pa-A, inn­går i etter­ret­nings­by­rå­et FSB. Alfa ut­mer­ket seg un­der den be­ryk­te­de tea­ter­be­lei­rin­gen i Mosk­va i 2002.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.