Å over­våke stres­set

Tek­no­lo­gi­en av­slø­rer om du er in­ne i en tøff pe­rio­de.

Ny Vitenskap - - Forskning -

Det fin­nes utal­li­ge elek­tro­nis­ke duppe­dit­ter som på­står at de kan hjel­pe deg med å kon­trol­le­re stress­ni­vå­ene ved å måle pul­sen, pus­ten, ok­sy­gen­meng­den i blo­det og hud­ens evne til å ut­skil­le stof­fer. Tan­ken er at det skal hjel­pe deg til å iden­ti­fi­se­re, og slik unn­gå, ting som ut­lø­ser stress.

Men selv om de­ler av vi­ten­ska­pen bak dis­se må­lin­ge­ne er for­ståe­lig, er det ikke all­tid lett å tyde hva de fak­tisk be­tyr. Ett ek­sem­pel er at ti­den mel­lom hvert hjerte­slag er mind­re va­ria­bel når du er stres­set, men også når du er opp­his­set. Et ap­pa­rat som re­gist­re­rer dis­se for­and­rin­ge­ne, kan ikke for­tel­le deg hva slags hu­mør du er i, med mind­re det vet hva som el­lers fore­går rundt deg, og da vet også om du er stres­set el­ler opp­his­set.

Tids­in­ter­val­le­ne mel­lom hjerte­sla­ge­ne va­rie­rer når folk slap­per av, og blir mer

re­gel­mes­si­ge når man er stres­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.