GAMMAGLIMT

Ny Vitenskap - - Romfart -

Gammaglimt er de mest energ­irike hen­del­se­ne i uni­ver­set. De skin­ner en mil­lion bil­lion gan­ger ster­ke­re enn So­la, og an­tas å va­ere for­år­sa­ket en­ten av mas­si­ve su­per­n­o­va­er el­ler sam­men­slå­in­gen av to nøy­tron­stjer­ner.

Når de inn­tref­fer, fri­gjør gammaglimt mer ener­gi i lø­pet av ti se­kun­der enn So­la gjør i hele sin leve­tid. Den­ne ener­gi­en er kon­sen­trert i to strå­ler som pe­ker i hver sin ret­ning og strek­ker seg over fle­re lys­år.

Gammaglimt er blitt kob­let opp mot tid­li­ge­re masse­ut­ryd­del­ser her på Jor­da, hvor man tror at den økte meng­den av kar­bon-14-iso­to­pen i år­rin­ge­ne til tra­er kan knyt­tes til dis­se hen­del­se­ne.

Gammaglimt har po­ten­si­al til å av­slut­te alt liv på Jor­da.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.