Hjerne­ki­rur­gi kon­tra ra­kett­forsk­ning

La oss se en fi­nale­kamp mel­lom de to sinn­bil­de­ne på kre­ven­de fag.

Ny Vitenskap - - Innhold -

Bli med på en fi­nale­kamp mel­lom de to mest pre­si­sje­fyl­te fag­ret­nin­ge­ne i vi­ten­ska­pens ver­den.

Bå­de hjerne­ki­rur­gi og ra­kett­forsk­ning er kjent for å va­ere blant de mest kre­ven­de fag­fel­te­ne som fin­nes, og det om­døm­met er vel­for­tjent. Det først­nevn­te be­fat­ter seg med den mest inn­vik­le­de struk­tu­ren vi kjen­ner til, mens det sist­nevn­te kjem­per med fy­sikk og kje­mi for å mu­lig­gjø­re rom­forsk­ning.

Det er vans­ke­lig å sam­men­lik­ne de to di­si­pli­ne­ne di­rek­te. Ra­kett­fors­ke­re ar­bei­der med kon­struk­sjon, ut­vik­ling og ut­prø­ving av ra­kett­mo­to­rer og far­tøy­ene de dri­ver, en­ten det er rom­kaps­ler, mål­ro­bo­ter el­ler for den saks skyld ra­kett­bel­ter. Hjerne­ki­rur­ger, der­imot, bru­ker kunn­ska­per om nev­ro­lo­gi og ana­to­mi til å ret­te på hjer­ner som ikke er i or­den. Ra­kett­eks­per­ter dri­ver forsk­ning og ut­vik­ling, og re­sul­ta­te­ne de­res gir tek­ni­ke­re, in­ge­ni­ø­rer og for­ret­nings­dri­ven­de mu­lig­het til å byg­ge og bru­ke de sto­re, im­po­ne­ren­de ra­ket­te­ne som kan føre ast­ro­nau­ter til Må­nen. Hjerne­ki­rur­ger bru­ker nev­ro­lo­gis­ke fors­ke­res inn­sikt, og in­stru­men­ter ut­vik­let av in­ge­ni­ø­rer og fy­si­ke­re, til å ar­bei­de i medi­si­nens frems­te lin­je.

Ri­me­li­ge­re vil­le det va­ert å sam­men­lik­ne ra­kett­fors­ke­re med nev­ro­lo­gis­ke fors­ke­re, el­ler hjerne­ki­rur­ger med ra­kettme­ka­ni­ke­re, men la oss sky­ve den re­ser­va­sjo­nen til side og sam­men­lik­ne de to li­ke­vel.

Beg­ge fel­te­ne er for­holds­vis nye, og de vokser sta­dig i dyb­de og om­fang etter hvert som nye fram­skritt gjø­res. Den mo­der­ne ra­kett­forsk­nin­gen be­gyn­te tid­lig på 1900-tal­let. Den gjor­de be­ty­de­li­ge fram­skritt un­der and­re ver­dens­krig, da mål­styr­te an­greps­ra­ket­ter så da­gens lys. Så kom nye steg mot stjer­ne­ne un­der rom­kapp­lø­pet mel­lom USA og Sov­jet­unio­nen fra og med 1950-tal­let.

Mo­der­ne hjerne­ki­rur­gi be­gyn­te på om­trent sam­me tid og har ut­vik­let seg raskt fra pri­mi­ti­ve ope­ra­sjo­ner med unøy­ak­ti­ge in­stru­men­ter til pre­si­sjons­inn­grep ba­sert på det al­ler sis­te in­nen bio­me­di­sinsk tek­no­lo­gi. Neden­for skal vi fin­ne ut om det ene er vans­ke­li­ge­re enn det and­re.

«Det er vans­ke­lig å sam­men­lik­ne de to di­si­pli­ne­ne di­rek­te»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.