Trygg på fly­plas­sen

Ut­sty­ret som hol­der pas­sa­sje­re­ne tryg­ge mens de rei­ser.

Ny Vitenskap - - Innhold -

La­er mer om ut­styr og pro­se­dy­rer som sør­ger for at du er trygg når du er ute og rei­ser med fly.

For man­ge av oss er de tre­ge kø­ene på fly­plas­ser et nød­ven­dig onde vi må gjen­nom før vi kan be­gyn­ne å nyte en tur til ut­lan­det. Men få tar seg tid til å ten­ke på den im­po­ne­ren­de tek­no­lo­gi­en og det fan­tas­tis­ke ut­sty­ret som er ut­vik­let for å tryg­ge oss mens vi er i luf­ten. Her i ar­tik­ke­len skal vi for­kla­re de tek­nis­ke si­de­ne ved den­ne om­fat­ten­de sjek­kin­gen. Men først bør vi spør­re oss hvor­for vi tren­ger vakt­hold på fly­plas­ser.

Når det spørs­må­let stil­les, ten­ker de fles­te på ter­ror­an­gre­pe­ne mot USA 11. sep­tem­ber 2001. Den gru­som­me hen­del­sen rys­tet ver­den og var ka­ta­ly­sa­to­ren som drev sik­ker­hets­til­ta­ke­ne til de høy­de­ne de har i dag. Men vi må gå len­ger til­ba­ke, helt til seks­ti- og sytti­tal­let, for å fin­ne opp­ha­vet til rønt­genskan­ner­ne og me­tall­de­tek­to­re­ne vi kjen­ner så alt­for godt.

En ame­ri­kansk fly­plass fra før 1973 vil­le va­ert som en an­nen ver­den for da­gens rei­sen­de. På in­nen­riks­ru­ter var det ikke nød­ven­dig å opp­gi hvem man var, pas­sa­sje­re­ne ble sjel­den un­der­søkt på noe vis, og vi­si­tert ble bare mis­ten­ke­li­ge skik­kel­ser som ut­løs­te me­tall­de­tek­to­rer. Det var kan­skje ikke så rart at det­te for­holds­vis av­slap­pe­de vakt­hol­det før­te til økt kri­mi­nell ak­ti­vi­tet i luf­ten; i 1969 ble det gjort 40 kap­rings­for­søk bare i USA. Men be­ho­vet for eks­tra sik­ker­hets­til­tak ble al­ler ty­de­ligst i for­bin­del­se med et av de un­der­ligs­te kup­pe­ne i mo­der­ne kri­mi­nal­his­to­rie; D.B. Co­opers fly­kap­ring.

En høf­lig og still­fer­dig mann som kal­te seg Dan Cooper, be­tal­te kon­tant for en en­veis­bil­lett fra Port­land til Se­att­le i 1971. Da han kom om bord i fly­et, vis­te han en fly­vert­in­ne inn­hol­det i stress­kof­fer­ten sin. Den var full av led­nin­ger og røde dy­na­mitt­gub­ber – en bom­be. Cooper for­lang­te 200 000 dol­lar og fire fall­skjer­mer, og da kra­ve­ne ble inn­fridd, slapp han ut de and­re pas­sa­sje­re­ne, be­holdt be­set­nin­gen om bord og ga dem ord­re om å ta av. I lav høy­de – om­trent 3000 me­ter – ble bakre dør åp­net, og med fall­skjerm på ryg­gen og pen­ge­ne bun­det til brys­tet med sno­rer hop­pet Cooper ut i natte­mør­ket. Han ble ald­ri fun­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.