Gjen­syn med Mer­kur

den til­ba­ke for å be­sø­ke Vi rei­ser en­de­lig vårt i sol­sys­te­met in­ners­te pla­ne­ten

Ny Vitenskap - - Innhold -

I 2018 star­ter vi en­de­lig på den lan­ge rei­sen til­ba­ke til Mer­kur. Om seks år vil Be­biCo­lom­bo sen­de sis­te nytt fra pla­ne­ten.

Ved førs­te øye­kast ser ikke Mer­kur så spen­nen­de ut. Den er grå og ufrukt­bar i lik­het med Må­nen, uten en merk­bar atmos­fa­ere. Men ser du litt na­er­me­re etter, fin­ner du en spen­nen­de ver­den. Og i 2018 vil det euro­pe­isk-ja­pans­ke rom­far­tøy­et Be­piCo­lom­bo rei­se for å be­sø­ke og un­der­sø­ke pla­ne­ten som er na­er­mest So­la.

Vi har fore­lø­pig bare sendt to rom­opp­drag til Mer­kur, noe som gjør den til den minst ut­fors­ke­de stein­pla­ne­ten i sol­sys­te­met vårt. Det førs­te be­sø­ket ble gjort av NASAs sone

Ma­ri­ner 10, som fløy for­bi pla­ne­ten to gan­ger i 1974 og en gang i 1975. Det nes­te opp­dra­get reis­te til Mer­kur en ge­ne­ra­sjon se­ne­re. I 2011 ble NASAs MESSENGER vårt førs­te og enes­te rom­far­tøy som gikk i bane rundt Mer­kur.

Før Ma­ri­ner 10 an­kom Mer­kur, var det sva­ert lite vi viss­te om pla­ne­ten. Vi viss­te ikke hvor­dan over­fla­ten så ut, hvor­dan den in­terager­te med So­la, om den had­de en atmos­fa­ere – blant fle­re and­re sen­tra­le spørs­mål. Ma­ri­ner 10 klar­te å kart­leg­ge nes­ten halv­par­ten av pla­ne­tens over­fla­te og tok over 2800 bil­der. Bil­de­ne av­slør­te en pla­net full av kra­tre som lik­net på Må­nens.

Ma­ri­ner 10 fant en­da mer in­ter­es­sant in­for­ma­sjon. Den opp­da­get at Mer­kur har en eks­tremt tynn atmos­fa­ere la­get av he­li­um, og at pla­ne­ten har et mag­net­felt om­trent 100 gan­ger sva­ke­re enn Jor­das. Nå rei­ser vi til­ba­ke dit igjen, fort­satt med man­ge ube­svar­te spørs­mål.

For ek­sem­pel for­står vi ikke hvor­dan en pla­net dan­nes så na­er stjer­nen sin, el­ler om den flyt­ter dit på et se­ne­re tids­punkt. Vi øns­ker også å la­ere mer om Mer­kurs ind­re og fin­ne ut hva som ge­ne­re­rer mag­net­fel­tet.

Et an­net om­rå­de som fors­ke­re er iv­ri­ge etter å ut­fors­ke, er de per­ma­nent skygge­ful­le kra­tre­ne, hvor det kan va­ere is som hol­des skjult for So­las lys og var­me.

Mer­kur blir ofte over­sett, men den er nå i ferd med å be­ve­ge seg inn i rampe­ly­set igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.