Hvir­dan vel­ger vi lan­dings­sted?

Ny Vitenskap - - Innhold -

Hva er kri­te­ri­ene vi tren­ger for å lan­de på en utenom­jor­disk ver­den?

Det er ikke bare en­kelt å vel­ge hvor du skal lan­de på en utenom­jor­disk ver­den. Noen ste­der, slik som Ve­nus, Mars og Ti­tan, har be­ty­de­li­ge atmos­fa­erer som kan hjel­pe el­ler hind­re rom­far­tøy­et ditt. And­re ste­der, slik som Må­nen og uli­ke ko­me­ter, har in­gen atmos­fa­ere i det hele tatt, noe som er en ut­ford­ring i seg selv. Du må dess­uten for­sik­re deg om at du får så mye vi­ten­skap ut av opp­dra­get som mu­lig for å rett­fer­dig­gjø­re kost­na­den til rom­fer­den.

Mens det fin­nes for­skjel­li­ge kri­te­ri­er for for­skjel­li­ge ast­ro­no­mis­ke ob­jek­ter, er de to grunn­leg­gen­de må­le­ne å lan­de trygt og få mak­si­malt vi­ten­ska­pe­lig ut­byt­te. På Mars hvor atmos­fa­eren ikke er så tykk, vel­ger in­ge­ni­ø­rer ofte vi­ten­ska­pe­lig in­ter­es­san­te ste­der i naer­he­ten av ekva­tor. I til­legg til å ha mer sol­lys til sol­celle­pa­ne­le­ne har dis­se ste­de­ne en tyk­ke­re atmos­fa­ere som kan bru­kes til å brem­se lan­dings­far­tøy­et på vei ned til over­fla­ten.

Si­tua­sjo­nen var en an­nen da Huy­gens-son­den lan­det på den sør­li­ge halv­ku­len til Ti­tan (en av Sa­turns må­ner) i 2005, langt un­na ekva­tor. Det­te ble gjort for at lan­dings­far­tøy­et skul­le kun­ne hol­de kon­takt med mo­der­ski­pet, Cas­sini, som vi­dere­send­te data til Jor­da i de 90 mi­nut­te­ne Huy­gens over­lev­de. De rus­sis­ke Ve­ne­ra-son­de­ne på 1970- og 80-tal­let lan­det al­le på sam­me side av Ve­nus, den si­den som pek­te mot Jor­da da de lan­det, slik at de kun­ne kom­mu­ni­se­re.

Phi­lae-son­den som lan­det på ko­me­ten 67P/ Tsjur­ju­mov–Ge­ra­si­men­ko i 2014, lan­det også i et om­rå­de som gjor­de det mu­lig å hol­de kon­takt med mo­der­ski­pet Ro­set­ta, i til­legg til å ha så få stei­ner der som mu­lig for å sik­re en myk lan­ding, noe som er vik­tig på and­re ver­de­ner også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.