Di­no­sau­rer med fja­er

Noen di­no­sau­rer over­lev­de mør­ke og kal­de vin­tre ved po­le­ne.

Ny Vitenskap - - Innhold -

Len­ge trod­de bå­de eks­per­ter og leg­folk at di­no­sau­rer bare kun­ne leve i tro­pisk kli­ma. Bare tenk hvor for­bau­set al­le vil­le blitt hvis den se­nes­te Ju­ras­sic Park-fil­men vis­te hel­te­ne våre lø­pen­de rundt i tyk­ke vin­ter­drak­ter til en for­and­ring. Det kan vir­ke lite sann­syn­lig, men vår opp­fat­ning om di­no­sau­rer er i ferd med å end­res, da ny­ere fos­sil­funn har vist at di­no­sau­rer også holdt til i mye kal­de­re strøk.

Ett slikt kjø­li­ge­re ha­bi­tat var land­mas­sen vi i dag kal­ler Aust­ra­lia. Nå for ti­den er den­ne re­gio­nen langt fra kald, men for 65–100 mil­lio­ner år si­den be­fant den seg ad­skil­lig len­ger sør og lå helt inn­til kon­ti­nen­tet An­tark­tis.

Så hvor­dan kun­ne di­no­sau­rer over­le­ve un­der slike for­hold? En tid­li­ge­re teori gikk ut på at de vand­ret til var­me­re strøk etter hvert som den kal­de års­ti­den na­er­met seg. Men den­ne teori­en er nå for en stor del blitt til­bake­vist. De fles­te støt­ter nå «over­vint­rings­te­ori­en». En teori som går ut på at di­no­sau­re­ne en­ten holdt ut i kul­den el­ler gikk i dva­le el­ler vin­ter­søvn.

Man tror at sa­er­lig noen av de mins­te di­no­sau­re­ne kan ha gravd seg et hi for å gå i dva­le for vin­te­ren el­ler sove vin­ter­søvn, om­trent som is­bjør­ner gjør i dag. Men vi vet at det­te ikke var til­fel­le for al­le for­his­to­ris­ke dyr. Ana­ly­ser av knok­le­ne til po­la­re di­no­sau­rer har vist at de voks­te året rundt, noe som vi­ser at dis­se dy­re­ne ikke sov bort fle­re må­ne­der av året.

Hel­dig­vis for dis­se dy­re­ne var det ikke fullt så kaldt ved po­le­ne den gang som det er i dag, men de var li­ke­vel ut­satt for lan­ge, mør­ke vin­tre. Det­te var vans­ke­li­ge for­hold også for plan­te­ne, men noen her­di­ge plan­ter kun­ne gi na­e­ring til plante­eter­ne. Det­te var i sin tur godt nytt for kjøtt­eter­ne, som da had­de fle­re bytte­dyr å jak­te på.

«Hel­dig­vis for dis­se dy­re­ne var det ikke fullt så kaldt ved po­le­ne den gang som det er i dag»

Lite ut­hol­den­deDe fles­te di­no­sau­rer or­ket ikke å gå så langt. De var for tun­ge. I ste­det for å trek­ke måt­te de til­pas­se seg til kul­den. Na­e­rings­rik Tem­pel­tre­et var en tøff plan­te som voks­te i An­tark­tis. Den triv­des i kul­den og var na­e­rings­rik føde for po­la­re di­no­sau­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.