Sir Da­vid At­ten­bo­rough

Ny Vitenskap - - Innhold -

Na­tur­fil­mens gud­far har hatt en utro­lig kar­rie­re så langt. Bli kjent med stem­men som har for­mid­let na­tu­ren inn i stu­ene våre i mer enn sju ti­år.

Na­tur­fil­mens gud­far har hatt en utro­lig kar­rie­re så langt, og har for­mid­let na­tu­ren inn i stu­ene våre i mer enn sju ti­år.

Det er i grun­nen ikke en na­turd­o­ku­men­tar hvis den ikke er led­sa­get av sir Da­vid, er det vel? Sir Da­vid At­ten­bo­rough er en ube­stridt na­sjo­nal­skatt i Eng­land, på grunn av sitt pio­ner­ar­beid med film og na­tur.

Han ble født i Lon­don i 1926, sam­me år som dron­ning Eliza­beth, og voks­te opp i Leices­ter. Sir Da­vid gikk på Cla­re Col­le­ge ved Cam­bridge­uni­ver­si­te­tet, der han stu­der­te na­tur­vi­ten­skap og ble ut­ek­sa­mi­nert i 1947.

Etter en pe­rio­de i ma­ri­nen etter uni­ver­si­te­tet ble At­ten­bo­rough an­satt som pro­du­sent­la­er­ling i den bri­tis­ke stats­ka­na­len BBC i 1952. Zoo Quest var sir Da­vids førs­te dyre­pro­gram, og det kom på luf­ten i 1954. Han skrev, pre­sen­ter­te og pro­du­ser­te selv den­ne bau­ta­en av en se­rie, som ble sendt fram til 1963. I 1965 ble han for­frem­met til leder for den nye ka­na­len BBC2, der han had­de an­sva­ret for lan­se­rin­gen av Euro­pas førs­te far­ge-TV-sta­sjon, og i 1969 fikk han job­ben som pro­gram­di­rek­tør i BBC. I den­ne job­ben fikk han an­sva­ret for alt nytt inn­hold, og det var sir Da­vid som sør­get for at fot­ball­pro­gram­met Match Of The Day, di­rekte­sendt snook­er og Mon­ty Pyt­hon ble vist på bri­te­nes fjern­syns­skjer­mer.

Do­ku­men­ta­re­ne skul­le snart bli At­ten­bo­roughs sto­re li­den­skap, og i 1973 for­lot han stil­lin­gen sin for å be­gyn­ne å pro­du­se­re na­turd­o­ku­men­ta­rer. Han har ald­ri sett på seg selv som «dyre­els­ker», han er bare enormt fa­sci­nert av dyr. Han har også tid­li­ge­re inn­røm­met at det enes­te dy­ret han mis­li­ker, er rot­ta!

Hans førs­te pro­sjekt het Eastwards With At­ten­bo­rough. Pro­duk­sjo­nen be­gyn­te i 1973 og var star­ten på en tra­di­sjon med ek­sep­sjo­nell fil­ming i na­tu­ren. Med en se­rie bane­bry­ten­de do­ku­men­ta­rer på me­ritt­lis­ten, f.eks. Li­fe On Earth (en av BBCs mest am­bi­siø­se film­pro­sjek­ter på den ti­den) og The Li­ving Pla­net, ble sir Da­vid slått til rid­der av dron­nin­gen i 1985, på grunn av sin inn­sats in­nen fak­ta­for­mid­ling.

Gjen­nom hele 1990- og 2000-tal­let ut­vik­let sir Da­vid et enormt pro­gram­uni­vers som ut­fors­ket em­ner som dyre­ad­ferd og miljø­sa­ker, og hele ti­den med det ny­es­te in­nen film­opp­taks­tek­no­lo­gi som for­mid­let den fan­tas­tis­ke dyre­ver­de­nen til

fjern­syns­skjer­me­ne. Se­ri­er som Pla­net Earth, Li­fe In The Fre­ezer, The Blue Pla­net og Li­fe In Cold Blood (for å nev­ne noen få) har va­ert med på å in­spi­re­re mil­lio­ner av men­nes­ker i hele ver­den til å la­ere mer om na­tu­ren.

Med 32 aeres­be­vis­nin­ger – mer enn noe an­net men­nes­ke – og aeres­med­lem­skap i Royal Socie­ty og man­ge and­re aka­de­mis­ke in­sti­tu­sjo­ner har sir Da­vid At­ten­bo­roughs livs­gjer­ning hit­til va­ert bå­de un­der­hol­den­de og la­e­re­rik. Hans en­tu­si­as­me og for­stå­el­se for na­tu­ren skin­ner gjen­nom for hver enes­te skild­ring han for­mid­ler til sitt fa­sci­ner­te pub­li­kum.

Ikke bare film­ska­per. At­ten­bo­rough er også en an­er­kjent for­fat­ter som har vun­net utal­li­ge lit­te­ra­ere pri­ser for ar­bei­det sitt.

Sir Da­vid ute i fel­ten mens de fil­mer The Li­fe Of Mam­mals i Sør-Afri­ka.

«Med en se­rie bane­bry­ten­de do­ku­men­ta­rer på me­ritt­lis­ten ble sir Da­vid slått til rid­der i 1985 for sin

inn­sats in­nen fak­ta­for­mid­ling»

I 2005 ble At­ten­bo­rough til­delt Or­der of Me­rit, en ut­mer­kel­se fra dron­nin­gen for frem­ra­gen­de inn­sats for kunst, ut­dan­ning, lit­te­ra­tur og na­tur­vi­ten­skap.

I BBC i 1956, på den ti­den da Zoo

Quest ble pro­du­sert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.