Glo­balt blikk

De ytre pla­ne­te­ne i det­te ny­opp­da­ge­de sys­te­met kan ha hav på over­fla­ten.

Ny Vitenskap - - Innhold -

Kort om sis­te nytt in­nen romfart, tek­no­lo­gi og forsk­ning.

Trappist-1-sys­te­met lig­ger 40 lys­år un­na og be­står av sju pla­ne­ter med om­trent sam­me stør­rel­se som Jor­da i bane rundt en kjø­lig hvit dverg. Dett­te sys­te­met har tatt et nytt steg i ret­ning av å etab­le­re seg som vårt sol­sys­tems mest spen­nen­de nabo.

Vår egen stjer­ne er na­er­mest ene­an­svar­lig for alt liv på Jor­da, men den ut­strå­ler også kon­stant dø­de­lig strå­ling som kan ut­ryd­de li­vet bå­de på land og i ha­vet. Hel­dig­vis be­skyt­ter Jor­das tyk­ke atmos­fa­ere oss mot meste­par­ten av den­ne strå­lin­gen, men pla­ne­te­ne i Trappist-1-sys­te­met er kan­skje ikke like hel­di­ge.

Ved hjelp av romte­le­sko­pet Hubb­le har fors­ke­re ana­ly­sert UV-strå­lin­gen som sen­des ut av stjer­nen Trappist-1, for å kart­leg­ge ska­den den ut­øver på pla­ne­te­ne som om­gir den. De ind­re pla­ne­te­ne har tro­lig fått nok strå­ling til å mis­te 20 gan­ger mer vann enn alt hav­van­net på Jor­da i lø­pet av de sis­te 8 mil­li­ar­der åre­ne, mest på grunn av at de går i eks­tremt na­ere ba­ner. Men de ytre pla­ne­te­ne, som hol­der seg in­nen­for «gull­hår­sonen», der tem­pe­ra­tu­re­ne er ak­ku­rat pas­se for at vann skal hol­de seg fly­ten­de, kan ha mis­tet mind­re en tre gan­ger ver­dens­ha­ve­nes vo­lum.

Hvis dis­se pla­ne­te­ne har be­holdt sto­re meng­der fly­ten­de vann, kan det va­ere et tegn på at liv, hvor pri­mi­tivt det enn måt­te va­ere, kan fin­nes i det­te sys­te­met.

Trappist-1 kan va­ere vert for en va­riert grup­pe pla­ne­ter, ak­ku­rat som vårt sol­sys­tem. Pla­net c Pla­net d Pla­net e

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.