Vi­ten­sent­re­ne

Ny Vitenskap - - Innhold -

Se ak­ti­vi­te­te­ne på de for­skjel­li­ge vi­ten­sent­re­ne rundt om i lan­det.

Pro­sjekt fan­ta­si ble til gjen­nom en kon­kur­ran­se der barn og unge opp­ford­res til å fin­ne opp mor­gen­da­gens opp­fin­nel­ser. Re­sul­ta­tet var 11 vin­ner­opp­fin­nel­ser som inn­går i en om­rei­sen­de ut­stil­ling som DU kan opp­le­ve på INSPIRIA fram til 25. fe­bru­ar 2018, i til­legg til fle­re opp­fin­ner­verk­sted der du kan ska­pe din egen opp­fin­nel­se!

«Du kan ska­pe

din egen opp­fin­nel­se!»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.