Hvor­dan var li­vet for en do­do?

Bein­prø­ver har gitt oss ny inn­sikt.

Ny Vitenskap - - Globalt Blikk -

Mo­der­ne un­der­sø­kel­ser av vevs­prø­ver har gitt oss et inn­blikk i for­ti­den til et dyr som har va­ert ut­ryd­det si­den 1600-tal­let. Ved å un­der­sø­ke 22 knok­ler samt vur­de­re de va­er­mes­si­ge be­tin­gel­se­ne rundt fug­lens ha­bi­tat på Mau­ri­ti­us, kun­ne fors­ker­ne set­te opp en må­ned­lig over­sikt over ar­tens liv. Mang­len­de knok­kel­ut­vik­ling sam­svar­te med som­mer­ens sy­klon­se­song og uke­ne rett etter­på, da man an­tar fja­er­fel­lin­gen på­gikk. Gjen­nom dis­se fun­ne­ne fant man at au­gust var pa­rings­tid, klek­kin­gen fore­gikk på vår­en, og om som­mer­en slet fug­le­ne for å over­le­ve i de kre­ven­de for­hol­de­ne.

Fors­ker­ne ana­ly­ser­te bei­nas trekk og mi­ne­ral­tett­het for å fin­ne ut når fug­le­ne had­de vokst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.