Biocu­rious

Ny Vitenskap - - Forskning - biocu­rious.org

Biocu­rious er ver­dens førs­te hacker­space for bio­lo­gi, byg­get i hjer­tet av Si­li­con Val­ley. De er bane­bry­ten­de in­nen DIY-bio­lo­gi. Det blir le­det av fri­vil­li­ge og er et knute­punkt for al­le med interesse for vi­ten­ska­pe­lig in­no­va­sjon, fra dem uten vi­ten­ska­pe­lig bak­grunn til pro­fe­sjo­nel­le fors­ke­re og til og med kunst­ne­re.

De­res la­bo­ra­to­ri­um er ut­styrt med mo­le­ky­la­ere gen­etikk­ma­ski­ner, en auto­klav, pipet­ter, fluo­res­ce­ren­de mik­ro­skop, pro­tein­ren­sings­sys­te­mer og glass­ar­tik­ler. I tid­li­ge­re pro­sjek­ter har de byg­get sitt eget in­ver­ter­te op­tis­ke fluo­res­ce­ren­de mik­ro­skop. Nå job­ber de med pro­sjek­ter som å de­sig­ne plan­ter som ly­ser i mør­ket, ut­vik­le en ekte ve­ga­nost ved å lage gja­er som pro­du­se­rer melk, og et se­kven­se­rings­ge­nom­pro­sjekt for blek­k­sprut-RNA.

Et av de nå­va­eren­de pro­sjek­te­ne hos Biocu­rious in­ne­ba­erer å stu­de­re ge­no­met til dverg­blekk­spru­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.