Folke­meng­dens kraft

Ny Vitenskap - - Forskning -

I til­legg til å ut­nyt­te en­tu­si­as­men til folke­meng­den som kil­de til ar­beids­kraft har fors­ke­re som har blitt holdt til­ba­ke av fi­nan­sie­rings­pro­ble­mer, vendt seg til folke­fi­nan­sie­ring («crowd­fun­ding»). Slik kan fan­tas­tis­ke ide­er fort­set­te med penge­støt­te fra all­menn­he­ten, ide­er som el­lers vil­le ha blitt stop­pet på grunn av mang­len­de øko­no­mi. Nett­ste­der som

ex­pe­ri­ment.com og crowd.scien­ce kan bru­kes av fors­ke­re til å las­te opp in­for­ma­sjon om pro­sjek­te­ne sine. Her leg­ger de ut bil­der, vi­deo­er og en over­sikt over kost­na­der for å full­fø­re forsk­nin­gen. De blir der­et­ter støt­tet av en­kelt­per­soner som øns­ker å hjel­pe dem med å fort­set­te forsk­nin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.