Klas­si­fi­ser ga­lak­ser

ga­laxyzoo.org

Ny Vitenskap - - Forskning -

Galaxy Zoo har det størs­te an­tal­let vi­ten­ska­pe­li­ge pub­li­ka­sjo­ner ba­sert på data fra folke­fors­ke­re. De har mot­tatt over 50 mil­lio­ner klas­si­fi­ka­sjo­ner av ga­lak­ser i det førs­te året fra over 150 000 folke­fors­ke­re. De fri­vil­li­ge som er in­volvert i klas­si­fi­se­rin­gen av bil­de­ne, blir stilt en se­rie spørs­mål om an­tall spi­r­alar­mer, ga­lak­se­nes stør­rel­se og hvor­dan man kan iden­ti­fi­se­re om ga­lak­sen er el­lip­tisk, spi­ral­for­met el­ler i ferd med å slå seg sam­men med en an­nen ga­lak­se.

Bil­de­ne som er brukt, kom­mer blant an­net fra Uni­ted King­dom In­fra­red Telesco­pe (UKIRT) og Hubb­le. Tu­sen­vis av pro­sjek­ter bru­ker for ti­den ak­tivt da­ta­ene fra Galaxy Zoo. Dis­se in­klu­de­rer en stu­die for å måle mørk ener­gi og et pro­sjekt som byg­ger en so­fis­ti­kert si­mu­le­ring av be­gyn­nel­sen på uni­ver­set. Galaxy Zoo har full­ført fle­re pro­sjek­ter og fort­set­ter vi­de­re med sto­re pla­ner for fram­ti­den.

Galaxy Zoo er ver­dens

mest kjen­te on­line folke­fors­ker­pro­sjekt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.