Hu­ma­ni­ta­risk kart­leg­ging

Ny Vitenskap - - Forskning - ho­to­sm.org

Etter at ty­fo­nen Hai­yan traff Filip­pi­ne­ne i 2013, sam­let over 1500 fri­vil­li­ge seg bak sine data­ma­ski­ner for å gjø­re over 4,2 mil­lio­ner end­rin­ger i det åpent til­gjen­ge­li­ge, glo­ba­le kar­tet OpenStre­etMap. Folke­fors­ker­ne som var in­volvert, mar­ker­te byg­nin­ger som var ska­det el­ler øde­lagt, for å få et kart over de om­rå­de­ne på øy­ene som ble verst ram­met.

Grup­pen med fri­vil­li­ge har si­den byg­get vi­de­re på sin eks­ter­ne skade­vur­de­rings­tek­nikk og har vur­dert ef­fek­ten av or­ka­nen Matt­hew på Hai­ti. De har også gått vi­de­re for å ut­vik­le lang­sik­ti­ge pro­sjek­ter, in­klu­dert en ma­la­riae­li­mi­ne­rings­kam­pan­je. Pro­sjek­tet ar­bei­der med Clin­ton Health Access Ini­tia­ti­ves’ ma­la­ria­pro­gram for å kart­leg­ge de mest be­fol­ke­de om­rå­de­ne i Sør-Afri­ka, Sør­øst-Asia og Sen­tralA­me­ri­ka.

Or­ka­nen Matt­hew øde­la opp­til 90 pro­sent av en­kel­te om­rå­der og gjor­de at 1,4 mil­lio­ner men­nes­ker treng­te hu­ma­ni­ta­er hjelp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.