Kart­leg­ging av al­ler­gi­er

bri­tain­breathing.org

Ny Vitenskap - - Forskning -

Pro­sjek­tet Bri­tain Breathing er et sam­ar­beid mel­lom Bri­tish Socie­ty for Im­mu­no­lo­gy, Royal Socie­ty of Bio­lo­gy og Uni­ver­sity of Man­ches­ter. Team­et bak det­te folke­forsk­nings­pro­sjek­tet ut­vik­let en gra­tis app for å la hvem som helst re­gist­re­re al­ler­gi­sym­pto­mer på bare noen få klikk for å sam­le lands­om­fat­ten­de data. Team­et øns­ker å un­der­sø­ke hvil­ke fak­to­rer som på­vir­ker års­ti­de­nes al­ler­gi­er, og un­der­sø­ke hvor­for fore­koms­ten er øken­de.

Vi snak­ket med dr. She­ena Cruick­shank for å fin­ne ut mer. «Al­ler­gi­er blir mer van­lig i Stor­bri­tan­nia og i and­re land, og vi vet egent­lig ikke hvor­for. Gen­etikk spil­ler en rol­le, men den størs­te rol­len ser ut til å va­ere mil­jø­et.» Dr. La­mie­ce Has­san, an­svar­lig for all­menn in­volvert og le­der­styrt forsk­ning, på­pe­ker at om­trent én av fire men­nes­ker li­der av års­tids­av­hen­gi­ge al­ler­gi­er.

Mo­bi­lap­pen er til­gjen­ge­lig for bå­de iPhone og An­d­roid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.