Sous vide

Ny Vitenskap - - Feonvrisrkonimnegnt -

For å va­ere sik­re på at ma­ten blir per­fekt kokt bru­ker man­ge topp­kok­ker en me­to­de kalt sous vide. Det er fransk og be­tyr «un­der va­ku­um». Me­to­den går ut på at man for­seg­ler rå in­gre­di­en­ser i va­kuum­po­ser og leg­ger dem i vann­bad som er var­met opp til en pre­sis tem­pe­ra­tur. Ma­ten blir kokt jevnt tvers gjen­nom, sam­ti­dig som det be­hol­der bå­de saf­tig­het og mør­het uten at ut­si­den blir over­kokt.

Til tross for nav­net er ikke va­kuum­for­seg­ling helt nød­ven­dig for sous vide, da tem­pe­ra­tur­kon­troll er vik­ti­ge­re. Va­kuum­for­seg­ling har imid­ler­tid vis­se for­de­ler. Ma­ten får mer ef­fek­tiv varme­over­fø­ring fra van­net, og saf­tig­het og smak be­va­res un­der ko­king. Det hind­rer også bi­smak, noe som kan fore­kom­me når ma­ten ut­set­tes for ok­sy­gen i luf­ten. Sous vide er en me­to­de som skal ha røt­ter helt til­ba­ke til 1799.

Sous vide kan gjø­re tyk­ke kjøtt­styk­ker mø­re, men li­ke­vel mid­dels stekt helt gjen­nom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.