Hvor­dan tje­ner Face­bo­ok pen­ger?

Ny Vitenskap - - Teknologi -

I 2016 rap­por­ter­te Face­bo­ok at over 1 mil­li­ard men­nes­ker log­get inn på nett­ste­det hver dag. Det er en sju­ende­del av al­le men­nes­ker i ver­den. Nett­ste­det er gra­tis, men al­le øyne­ne som skan­ner sine ny­hets­fe­eder, er et pub­li­kum for mål­ret­tet re­kla­me, og det er her Face­bo­ok tje­ner pen­ge­ne sine; de vi­ser oss pro­duk­ter, og vi klik­ker på dem og kjø­per dem.

I gjen­nom­snitt ge­ne­re­rer hver Face­bo­ok­bru­ker rundt 30 kr hver tred­je må­ned; i Euro­pa er det 35 kr, og i USA og Ca­na­da sti­ger tal­let til over 100 kr. Vi gir Face­bo­ok tonne­vis av per­son­opp­lys­nin­ger som kan bru­kes til å for­ut­si hva vi øns­ker å kjø­pe, og be­drif­te­ne er vil­li­ge til å be­ta­le for den­ne ver­di­ful­le in­for­ma­sjo­nen.

And­re so­sia­le nett­ste­der tje­ner også pen­ger på den­ne må­ten. Insta­gram og Snapchat bru­ker sine foto­tun­ge for­ma­ter til å vise fram merke­va­rer, og Twit­ter til­byr pro­mo­ter­te twe­ets og kon­to­er, slik at sel­ska­pe­ne kan be­ta­le for å få inn­hol­det sitt sett.

«I gjen­nom­snitt ge­ne­re­rer hver Face­bo­ok

bru­ker rundt 30 kr hver tred­je må­ned»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.